Zgodnie z art. 80 ust. 1 a ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj. Dz. U. z 2020r., poz. 821 z późn. zm.) rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka na każde umieszczone dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia przysługuje dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego określonego w przepisach o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, zwany dalej „dodatkiem wychowawczym”.  Świadczenia i dodatki przyznaje się od dnia faktycznego umieszczenia dziecka odpowiednio w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka do dnia faktycznego opuszczenia przez dziecko rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka, a w przypadku dodatku wychowawczego nie wcześniej jednak niż od miesiąca złożenia wniosku. Prawo do dodatku wychowawczego ustala się na okres 12 miesięcy. W przypadku gdy prawo do dodatku wychowawczego przysługuje rodzinie zastępczej lub prowadzącemu rodzinny dom dziecka za niepełny miesiąc kalendarzowy, dodatek wychowawczy wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do liczby dni pobytu dziecka w danym miesiącu  kalendarzowym.

Dodatek przyznawany jest bez względu na dochód rodziny zastępczej i dochód dziecka.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mońkach pod numerem tel. 87 7166100, pok. nr 4, lub w siedzibie PCPR pod adresem Al. Niepodległości 3, 19-100 Mońki

Więcej informacji można także uzyskać na stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/rodzina/rodzina-500-plus.