Klauzula informacyjna. Postępowanie administracyjne.


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.) dalej RODO informuję, że:

 1. Administratorem  danych osobowych jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mońkach ul. Aleja Niepodległości 3, 19-100 Mońki reprezentowane przez Dyrektora.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem email: kontakt@eterneco.eu lub pisemnie na adres Administratora danych.
 3. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w związku z ustawą z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa m.in.: prowadzenia postępowań administracyjnych i sądowych, przekazywania informacji, wezwań, kontroli podatkowych, czynności sprawdzających, udostępniania akt, przeprowadzania dowodów w sprawie, rozpraw, mediacji, wydawania decyzji i postanowień.
 4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa tj. pozostałe strony i uczestnicy postępowania, ich pełnomocnicy, organy administracji publicznej, sądy i prokuratury oraz podmioty, które będą przetwarzały Pana/Pani dane osobowe w imieniu Administratora na postawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tj. podmioty przetwarzające).
 5. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
 6. Posiada Pan/Pani prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, na podstawie art. 15 RODO oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje Panu/Pani prawo do: sprostowania danych osobowych, na podstawie art. 16 RODO, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, na podstawie art. 18 RODO. Dostęp do akt postępowania czy sprostowania dokumentów znajdujących się w aktach postępowania realizowany jest w oparciu o zasady Kodeksu Postępowania Administracyjnego.
 7. Nie przysługuje Panu/Pani prawo do: usunięcia danych osobowych w związku z art. 17. ust. 3 lit. b, d lub e RODO, prawo do przenoszenia danych o którym mowa w art. 20 RODO, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 21 RODO gdyż podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 8. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 9. Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały zautomatyzowanemu profilowaniu.
 10. Dane osobowe nie będą przekazywane do podmiotów poza Unią Europejską lub Europejskim Obszarem Gospodarczym.
 11. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe. Niepodanie danych uniemożliwi realizację zadań ustawowych.

Klauzula-informacyjna.pdf

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych z tłumaczeniem na język migowy.
https://www.youtube.com/watch?v=XDS4g2hkSX8