W dniu 15.12.2022 r. została podpisana umowa nr UDA- RPPD.07.02.01-20-0082/20-00 o dofinansowanie projektu pt. ,,Usługi asystenckie dla osób niepełnosprawnych zamieszkujących teren Powiatu Monieckiego”.

Projekt ,,Usługi asystenckie dla osób niepełnosprawnych zamieszkujących teren Powiatu Monieckiego” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej VII Poprawa Spójności Społecznej, Działanie 7.2 Rozwój usług społecznych, Poddziałanie 7.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Beneficjent projektu:

Powiat Moniecki z siedzibą w Mońkach, ul. Słowackiego 5a, 19-100 Mońki

Realizator projektu:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodziniez siedzibą w Mońkach, ul. Aleja Niepodległości 3,

19-100 Mońki.

Celem projektu jest świadczenie usług asystenckich dla 30 osób niepełnosprawnych (19 M i 11 K) z terenu Powiatu Monieckiego w okresie realizacji projektu 01.08.2022 r. do 31.12.2023 r.

W ramach projektu planuje się następujące zadania:

  1. Realizację usług asystenckich,
  2. Porady prawne dla opiekunów faktycznych,
  3. Turnusy rehabilitacyjne,
  4. Poradnictwo psychologiczne,
  5. Szkolenia dla pracowników MOPS-ów i GOPS-ów.

Okres realizacji projektu od 01.08.2022 r. do 31.12.2023 r.

Całkowita wartość projektu wynosi: 666 585,00 zł

Dofinansowanie ze środków UE wynosi: 604 725,00 zł

Wkład własny PCPR: 61 860,00 zł

Formularze do pobrania:

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Formularz rekrutacyjny

Karta zgłoszenia Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej

Deklaracja uczestnictwa

Oświadczenie uczestnika projektu

Oświadczenie dotyczące kandydata na Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej

Oświadczenie o wysokości dochodów uczestnika

Zgoda pracodawcy

Karta oceny formalnej

Informacja Beneficjenta