Projekt „Aktywna integracja w Powiecie Monieckim” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Priorytet VII Poprawa Spójności Społecznej, Działanie 7.1. Rozwój działań aktywnej integracji.
Liderem Projektu jest Powiat Moniecki z siedzibą w Mońkach, ul. Słowackiego 5a, 19-100 Mońki. Partnerem/Realizatorem: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie z siedzibą w Mońkach, ul. Aleja Niepodległości 3, 19-100 Mońki.
Projekt realizowany jest od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

Projekt ukierunkowany został na aktywizację społeczno – zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji społecznej, zawodowej, edukacyjnej, zapewniającej wsparcie kompleksowe oraz zindywidualizowane w oparciu ścieżki reintegracji stworzoną indywidualnie dla każdej osoby z uwzględnieniem diagnozy sytuacji problemowej, zasobów, potencjału, predyspozycji, potrzeb zaistniałych w powiecie.Grupę docelową uczestników, do których skierowany jest projekt to:

  • osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych
    i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii (MCEiRS w Goniądzu);
  • osoby przebywające lub opuszczające pieczę zastępczą;
  • osoby bezrobotne (III profil).

Celem projektu jest wzrost aktywności społecznej i edukacyjnej oraz poprawa sytuacji na rynku pracy poprzez wzrost aktywności zawodowej 49 mieszkańców Powiatu monieckiego zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie
Załącznik 1 Formularz rekrutacyjny
Załącznik 2 Oświadczenie uczestnika projektu
Aktualizacja Indywidualnego Planu Usamodzielnienia
Kontrakt socjalny