UCHWAŁA NR XXVIII/190/21
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 30 listopada 2021 r.
w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Profilaktyczno – Edukacyjnego dla Dzieci i Młodzieży
Zagrożonych Przemocą w Rodzinie w Powiecie Monieckim na lata 2021 – 2025

Uchwała Nr. XXVIII.pdf