Do zadań własnych powiatu należy prowadzenie i rozwój infrastruktury domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym. Na terenie powiatu monieckiego funkcjonują dwa domy pomocy społecznej dysponujące 79 miejscami. Nadzór nad domami pomocy społecznej. Sprawuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mońkach.

Dom Pomocy Społecznej w Mońkach przeznaczony jest dla osób w wieku podeszłym. Dom zapewnia 30 miejsc osobom wymagającym wsparcia w formie schronienia oraz pomocy przy czynnościach samoobsługowych. Drugi z domów funkcjonuje na terenie gminy Jaświły. „Dom Kombatanta” w Mocieszach przeznaczony jest, podobnie jak DPS w Mońkach, dla osób obojga płci. Dom zapewnia schronienie oraz podstawową opiekę i pomoc przy czynnościach samoobsługowych 49 pensjonariuszom. Dom dysponuje 21 miejscami dla osób przewlekle somatycznie chorych oraz 28 miejscami dla osób w wieku podeszłym.

Oba Domy spełniają wszystkie wymagane standardy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie domów pomocy społecznej.Placówki zapewniają wszystkim swoim mieszkańcom fachową opiekę, znakomite warunki oraz wspaniałą rodzinną atmosferę. Dla osób w podeszłym wieku oraz schorowanych nasze Domy są oazą spokoju i namiastką życia rodzinnego.

W roku 2022 miesięczny koszt utrzymania pensjonariusza w DPS w Mońkach wynosi 4.796,00 złotych i 4.493,00 złotych w DPS „Dom Kombatanta” w Mocieszach.

Decyzjami Wojewody Podlaskiego Powiat Moniecki otrzymał stosowne zezwolenia na prowadzenie DPS w Mońkach i Mocieszach na czas nieokreślony.

Zgodnie z art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. od 1 stycznia 2004 roku decyzję o skierowaniu do DPS i decyzję ustalającą odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej wydaje organ gminy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby kierowanej. Do zadań Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mońkach należy skompletowanie dokumentacji dotyczącej osoby ubiegającej się o pobyt w domu pomocy społecznej oraz wydanie decyzji o umieszczeniu skierowanego pensjonariusza. PCPR prowadzi także listy osób oczekujących na umieszczenie w placówkach.