Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa mająca na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia.
    Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej postawiło przed władzami samorządowymi nowe zadania z zakresu polityki społecznej, wynikające z polityki regionalnej UE. Ponadto wdrożona z dniem 1 stycznia 1999 roku reforma ustrojowa państwa wniosła szereg zmian w zasadach organizacji i działania władz publicznych. Nowe struktury samorządu terytorialnego, jakimi są powiaty przejęły szereg zadań o charakterze publicznym, a między innymi kompetencje służb działających w sferze społecznej. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym określa zakres działania i zadania powiatu. Dodatkowo ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, przekazując samorządom lokalnym realizację całych obszarów pomocy społecznej państwa, poszerzyła ich zadania w tym zakresie.

    Zarówno przed władzami samorządowymi jak i instytucjami pomocy społecznej stoją do rozwiązania bardzo trudne problemy społeczne. Problemów społecznych nie możemy rozpatrywać z perspektywy pojedynczych osób, ale całych rodzin, środowisk i grup społecznych. Jedynie takie postrzeganie problemów i systemowe podejście daje szanse na ich skuteczne rozwiązanie na poziomie lokalnym. Skuteczna pomoc oznacza usunięcie bądź ograniczenie dysfunkcji i wyłączenie osób z systemu pomocy społecznej w wyniku ich reintegracji zawodowej.

        Zadaniem pomocy społecznej jest udzielanie takiego wsparcia osobom i rodzinom, które umożliwi im samodzielną egzystencję, da szansę zaspokojenia podstawowych potrzeb, zapewni skuteczną realizację ról społecznych i stworzy możliwości rozwoju. Skuteczność działań podejmowanych w zakresie pomocy społecznej uwarunkowana jest kompleksowym podejściem do problemów i wprowadzeniem systemowych rozwiązań. Takie rozwiązania stanowią szansę na to, że następne pokolenie nie stanie się beneficjentami pomocy społecznej. Systemowe działania pozwolą nie tylko na usuwanie przyczyn tkwiących często w sferze psychicznej i społecznej, ale na skuteczne rozwiązanie problemów poszczególnych grup.
    Najczęściej problemy społeczne rodziny wynikają z:

– bezrobocia,

– ubóstwa,

– niepełnosprawności,

– sieroctwa naturalnego lub społecznego,

– przemocy fizycznej i psychicznej,

– uzależnienia od alkoholu lub/i narkotyków,

– trudności wychowawczych z dziećmi,

– konfliktów rodzinnych,

– problemów emocjonalnych.

    Powyższe zagrożenia powinny być dostrzegane i uwzględniane w polityce gospodarczej i społecznej państwa. Działania państwa powinny zapobiegać przede wszystkim kryzysom gospodarczym, ograniczać ich negatywne skutki oraz rozwiązywać kwestie społeczne, w tym szczególnie dotyczące bezrobocia i związanej z nim sfery ubóstwa. W nowym układzie administracyjnym poszczególne jednostki terytorialne powinny ustalać cele oraz realizować politykę społeczną zgodnie z lokalnymi potrzebami.
    W Powiecie Monieckim realizatorem zadań z zakresu pomocy społecznej jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Jesteśmy instytucją otwartą na wszelkie zgłaszane problemy i w miarę posiadanych kompetencji zajmujemy się niesieniem pomocy wszystkim osobom potrzebującym wsparcia.

    Partnerami Centrum w realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej są Komenda Powiatowa Policji w Mońkach, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, ośrodki pomocy społecznej, domy pomocy społecznej, szkoły oraz inne instytucje i organizacje z terenu Powiatu Monieckiego, którym problemy społeczne nie są obojętne.

    Centrum stwarza także możliwość uzyskania dzieciom, młodzieży, ich rodzicom i wszystkim potrzebującym mieszkańcom Powiatu Monieckiego bezpłatnego poradnictwa z zakresu psychologii i pedagogiki. Specjaliści udzielają porad i prowadzą terapię indywidualną.

Ponadto Centrum żywo interesuje się i włącza się w każdą akcję mającą na celu niesienie pomocy i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Pracownicy PCPR w Mońkach zawsze starają się, w miarę możliwości, służyć pomocą i wsparciem wszystkim osobom tego potrzebującym nie naruszając przy tym ich dumy i godności osobistej. Sprawy osób dotkniętych różnego rodzaju dysfunkcjami i problemami są nam bardzo bliskie i chętnie pomagamy w ich rozwiązaniu.