Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji życiowej, masz problemy, coś Cię martwi, czujesz się bezsilny i osamotniony, czujesz, że wyczerpałeś swoje możliwości do poradzenia sobie z trudnościami i wyzwaniami, masz poczucie, że utraciłeś kontrolę nad swoim życiem, możliwe, że doświadczasz kryzysu.

Czym jest kryzys?

Jest to stan nierównowagi wewnętrznej, wywołany przez krytyczne wydarzenie bądź wydarzenia życiowe, wymagający istotnych zmian i rozstrzygnięć. Kryzys może się wiązać z gwałtowną, nieprzewidywalną zmianą w środowisku społecznym, ekonomicznym i politycznym, powodującą napięcie i niezrozumienie. Może być odczuwany dla całych społeczności, ale również jest bardzo subiektywny.
Dotknięta nim osoba nie jest w stanie pokonać przeszkody, a dotychczas stosowane rozwiązania zawodzą, pojawią się zniechęcenie, utrata wiary we własne siły i możliwości. Gdy samodzielne przezwyciężenie pojawiającego się kryzysu jest niemożliwe, stosowana jest specjalistyczna pomoc.

PORADNICTWO SPECJALISTYCZNE

Poradnictwo specjalistyczne to udzielanie bezpłatnej fachowej porady specjalistycznej, mającej na celu przywrócenie rodziny do pełnienia funkcji opiekuńczej i wychowawczej. Pomoc zespołowa polega na profilaktyce jako czynności uprzedzającej, która podejmowana jest jeszcze zanim groźne zjawiska się ujawnią lub rozprzestrzenią, a ich dolegliwość wymusi zastosowanie bezpośrednich środków zaradczych.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mońkach udziela darmowych porad dla mieszkańców  powiatu monieckiego, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji osobistej.

PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE po wcześniej umówionej telefonicznie wizycie  tel. 857166100, osoba do kontaktu – Justyna Jeleniewska

PORADNICTWO PRAWNE w dni roboczew lokalu nr 1 na parterze budynku Starostwa Powiatowego w Mońkach przy. Al. Niepodległości 3 oraz w Urzędzie Gminy w Knyszynie ul. Rynek 39, po wcześniejszym umówieniu terminu pod numerem telefonu 857278800

W ramach poradnictwa porad i wsparcia rodzinie udziela: prawnik i psycholog. Udzielane przez specjalistów porady mają charakter indywidualnych, dyskretnych rozmów z klientem. Podczas pierwszego kontaktu zakładana osobie jest karta usług, w której zamieszczone są podstawowe informacje o kliencie oraz odnotowywane zostają każde kolejne spotkania.

Osoby korzystające z poradnictwa specjalistycznego winny w karcie określić jeden z poniższych powodów wynikających z ustawy o pomocy społecznej. Są to:

ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, przemoc w rodzinie, potrzeba ochrony ofiary handlu ludźmi, potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, trudności w integracji cudzoziemców,  trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizm lub narkomania, zdarzenia losowe i sytuacja kryzysowa, klęska żywiołowa lub ekologiczna, inny powód.