Rehabilitacja osób niepełnosprawnych oznacza zespół działań, w szczególności organizacyjnych, leczniczych, psychologicznych, technicznych, szkoleniowych, edukacyjnych i społecznych, zmierzających do osiągnięcia, przy aktywnym uczestnictwie tych osób, możliwie najwyższego poziomu ich funkcjonowania, jakości życia i integracji społecznej.

Rehabilitacja społeczna ma na celu umożliwianie osobom niepełnosprawnym uczestnictwa w życiu społecznym. Zadania z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych z obszaru Powiatu Monieckiego są realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mońkach, Aleja Niepodległości 3, telefon/fax 85 716 61 00 e-mail: pcpr_monki@.wp.pl.

Rehabilitacja zawodowa ma na celu ułatwienie osobie niepełnosprawnej uzyskania i utrzymania odpowiedniego zatrudnienia i awansu zawodowego przez umożliwienie jej korzystania z poradnictwa zawodowego, szkolenia zawodowego i pośrednictwa pracy. Rehabilitację zawodową oraz zatrudnienie osób niepełnosprawnych realizuje Powiatowy Urząd Pracy w Mońkach ul. Wyzwolenia 22, 19-100 Mońki, tel. centrala: 85 727 87 10, fax: 85 727 87 20.