Zgodnie z art. 44b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób (Dz. U. z 2011r., Nr 127. poz. 721 z późn. zm.) przy Starostach tworzy się powiatowe powiatowe społeczne rady do spraw osób niepełnosprawnych, zwane „powiatowymi radami”, będące organami opiniodawczo-doradczymi.

Do zakresu działania powiatowych rad należy:

1) inspirowanie przedsięwzięć zmierzających:

a) integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,

b) realizacji praw osób niepełnosprawnych,

2) opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych,

3) ocena realizacji programów,

4) opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez radę powiatu pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.

    Powiatowe rady składają się z 5 osób, powołanych spośród przedstawicieli działających na terenie danego powiatu organizacji pozarządowych, fundacji oraz przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego (powiatów i gmin). Kadencja rady trwa 4 lata.

Siedzibą powiatowej rady jest  siedziba Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mońkach, aleja Niepodległości 3, które zapewnia Radzie obsługę organizacyjno -administracyjną.