Podstawa prawna:

– rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2013r. poz. 1190).

Osoba niepełnosprawna – oznacza osobę, która została zakwalifikowana przez organy orzekające do jednego ze stopni niepełnosprawności:

 • znaczny, umiarkowany lub lekki,
 • całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji, całkowitej niezdolności do samodzielnej egzystencji, całkowitej niezdolności do pracy lub częściowej niezdolności do pracy,
 • I, II lub III grupa inwalidzka wydana przed 1 stycznia 1998r.
 • stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym wydanym przed 1 stycznia 1998r.
 • niepełnosprawności przed ukończeniem 16 roku życia (dotyczy dzieci).

Ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych mogą być finansowane w części lub całości następujące rodzaje zadań:

 1. sport, kultura, rekreacja i turystyka osób niepełnosprawnych;
 2. zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów;
 3. likwidacja barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych;
 4. rehabilitacja dzieci i młodzieży;
 5. szkolenie i przekwalifikowanie osób niepełnosprawnych;
 6. usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika.

1. O dofinansowanie ze środków PFRON mogą ubiegać się osoby, których przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty:

 •   50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,
 •   65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej,

2. O dofinansowanie ze środków Funduszu organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki dla osób niepełnosprawnych mogą ubiegać się osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, jeżeli:

1)   prowadzą działalność na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku;

2)   udokumentują zapewnienie odpowiednich do potrzeb osób niepełnosprawnych warunków technicznych i lokalowych do realizacji zadania;

3)   udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków Funduszu;

4) Wniosek o dofinansowanie ze środków Funduszu składa się w terminie do dnia 30 listopada roku poprzedzającego realizację zadań.

3.  O dofinansowanie ze środków Funduszu zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny mogą ubiegać się:

1)   osoby niepełnosprawne stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, jeżeli:

2)  zachodzi potrzeba prowadzenia rehabilitacji w warunkach domowych przy użyciu tego sprzętu;

3)   jeden raz w roku – osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, jeżeli prowadzą działalność związaną z rehabilitacją osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej dwóch lat przed dniem złożenia wniosku oraz udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków Funduszu;

4)  Wysokość dofinansowania zaopatrzenia  w sprzęt rehabilitacyjny wynosi do 60% kosztów tego sprzętu, nie więcej jednak niż do wysokości pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia,

4. Wysokość dofinansowanie ze środków Funduszu zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane na podstawie odrębnych przepisów wynosi:

1)  do 100% udziału własnego osoby niepełnosprawnej w limicie ceny ustalonym na podstawie odrębnych przepisów, jeżeli taki udział jest wymagany,

2)  do 150% sumy kwoty limitu, o którym mowa w lit. a, wyznaczonego przez ministra właściwego do spraw zdrowia oraz wymaganego udziału własnego osoby niepełnosprawnej w zakupie tych przedmiotów i środków, jeżeli cena zakupu jest wyższa niż ustalony limit.

5. O dofinansowanie ze środków Funduszu zadań, jeżeli ich realizacja umożliwi lub w znacznym stopniu ułatwi osobie niepełnosprawnej wykonywanie podstawowych, codziennych czynności lub kontaktów z otoczeniem, mogą ubiegać się:

1)   na likwidację barier architektonicznych – osoby niepełnosprawne, które mają trudności w poruszaniu się, jeżeli są właścicielami nieruchomości lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości albo posiadają zgodę właściciela lokalu lub budynku mieszkalnego, w którym stale zamieszkują;

2)   na likwidację barier w komunikowaniu się i technicznych – osoby niepełnosprawne, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności;

3)    Wysokość dofinansowania likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych wynosi do 80% kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

6. Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych. Wysokość dofinansowania jest uzależniona od posiadanego stopnia niepełnosprawności tj. ze znacznym 27%, z umiarkowanym 25% i lekkim oraz dla niezbędnego opiekuna 23% przeciętnego wynagrodzenia.

Dofinansowanie zadań ze środków Funduszu następuje na pisemny wniosek złożony odpowiednio do powiatowego centrum pomocy rodzinie właściwego dla  miejsca zamieszkania osoby niepełnosprawnej. Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu. Powyższy zapis nie dotyczy dofinansowania do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.

Podział środków oraz wysokość dofinansowania ze środków PFRON do poszczególnych zadań są corocznie ustalane w porozumieniu ze Społeczną Radą ds. Osób Niepełnosprawnych, Zarządem Powiatu, Powiatową Komisją Społeczną i zatwierdzane stosowną uchwałą Rady Powiatu w Mońkach.