Baza teleadresowa podmiotów oraz organizacji pozarządowych realizujących oddziaływania wobec osób stosujących przemoc w rodzinie na terenie Powiatu Monieckiego

 1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mońkach, Aleja Niepodległości 3,  19 – 100 Mońki; Tel. 85 716 61 00, e-mail: sekretariat@pcpr.monki.pl

INFORMATOR – OFERTA DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mońkach, zgodnie z wytycznymi Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2022r, zrealizowało „Program korekcyjno – edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie”.

W ramach w/w programu zorganizowano spotkania indywidualne i grupowe. Podstawowym celem programu było wprowadzenie zmian w zachowaniu i postawach osób stosujących przemoc w rodzinie, w kierunku zmniejszenia ryzyka dalszego występowania przemocy, zwiększenia poziomu samokontroli oraz rozwijania zdolności konstruktywnego współżycia w rodzinie.

Oddziaływania korekcyjno – edukacyjne wobec osób stosujących przemoc
w rodzinie są kierowane w szczególności do:

 1. osób skazanych, odbywających karę pozbawienia wolności w zakładach karnych,
 2. osób skazanych za czyny związane ze stosowaniem przemocy w rodzinie, którym sąd warunkowo zawiesił wykonywanie kary, zobowiązując je do uczestnictwa w programie korekcyjno – edukacyjnym,
 3. osób, których rodzina została objęta procedurą Niebieskiej Karty, wskazane przez organy ścigania lub inne instytucje (miejskie i gminne ośrodki pomocy społecznej, komisje rozwiązywania problemów alkoholowych itp.),
 4. osób, będących sprawcami przemocy w rodzinie, które uczestniczą w terapii uzależnienia od alkoholu, pod warunkiem, że udział w programie korekcyjno-edukacyjnym stanowi uzupełnienie odbywanej terapii prowadzonej w zakładach opieki zdrowotnej,
 5. osób zainteresowanych, których uczestnictwo w programie wynika z osobistej decyzji,
 6. w ramach programu może być także podjęta praca z osobami, które nie zostały skazane,
  a skierowane są do udziału w programie przez pracowników socjalnych, kuratorów, policjantów lub członków zespołów interdyscyplinarnych na terenie Powiatu Monieckiego, którzy powzięli wiadomość o stosowaniu przemocy wobec osób najbliższych.

W pierwszej kolejności do uczestnictwa w programie kwalifikowano osoby, które w związku ze stosowaniem przemocy w rodzinie zostały skierowane przez sąd oraz przez Zespoły Interdyscyplinarne. W programie mogły wziąć udział również osoby chętne.

 Do udziału w programie nie są przyjmowane osoby:

 1. chore psychicznie,
 2. z zaburzeniami emocjonalnymi i osobowości.

Przyjęcie do Programu poprzedzone było spotkaniem kwalifikacyjnym, które obejmowało działania diagnostyczne. Warunkiem przyjęcia było podpisanie kontraktu, w którym uczestnik zaakceptował reguły uczestnictwa w Programie i zobowiązał się do poszanowania zasad współżycia społecznego oraz rozpoczęcia udziału w spotkaniach indywidualnych. Program swoim zasięgiem obejmował osoby z terenu Powiatu Monieckiego,  niezależnie od statusu materialnego. W ramach programu zostały zorganizowane spotkania indywidualne z osobami stosującymi przemoc w rodzinie.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mońkach powyższy program zrealizowało w terminie od 07.03.2022r. do 27.06.2022r. Do programu bezpłatnie przystąpiło 10 osób i ukończyło go 6 mężczyzn z powiatu monieckiego. Zrealizowano 68,5 godzin zajęć grupowych oraz po 10 godzin zajęć indywidualnych dla każdego uczestnika. Druga edycja programu odbyła się w terminie od 12.09.2022 r. do 19.12.2022 r. Do programu bezpłatnie przystąpiło 10 osób i ukończyło go 5 mężczyzn z powiatu monieckiego. Zrealizowano 68,5 godzin zajęć grupowych oraz po 10 godzin zajęć indywidualnych dla każdego uczestnika.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mońkach w 2023 roku planuje zrealizować również dwie edycje ,,Programu korekcyjno – edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie”.

Uczestnictwo w Powiatowym programie oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie jest bezpłatne. Zgłoszenia do programu przyjmowane w PCPR w Mońkach, Aleja Niepodległości 3/3, a także drogą elektroniczną
e-mail: sekretariat@pcpr.monki.pl. Osoba do kontaktu – p. Justyna Jeleniewska – nr tel. 85 716 61 00.