Deklaracja dostępności

Opublikowano dnia: 10 wrzesień, 2020

Deklaracja dostępności strony internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Mońkach

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mońkach zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mońkach zgodnie z ustawą
z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mońkach.

Data publikacji strony internetowej: 09.07.2014.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 19.03.2021.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych
i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia 10.09.2020.

Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia 10.09.2020.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Dorota Klim, adres poczty elektronicznej pcpr_monki@wp.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 857166100. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności. Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mońkach, Aleja Niepodległości 3, 19 – 100 Mońki

Do budynku prowadzą 2 wejścia: 1 z klatką schodową, 1 wejście główne z rampą przystosowaną dla wózków inwalidzkich.

Sekretariat znajduję się po lewej stronie od wejścia głównego w pokoju nr 4.

Pomieszczenia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mońkach dostępne są dla osób na wózkach inwalidzkich. W budynku nie ma windy.

Budynek nie posiada toalety dla osób niepełnosprawnych.

Wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Mońkach nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących

W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Mońkach nie ma możliwości skorzystania
z tłumacza polskiego języka migowego.