Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mońkach informuje, iż w dniu 17.07.2020 r. weszła w życie Ustawa o Polskim Bonie Turystycznym. Świadczenie w formie bonu przysługuje osobie mającej w dniu wejścia w życie ustawy przyznane prawo do: świadczenia wychowawczego oraz dodatku, o którym mowa w art. 80 ust. 1a, art. 113a albo art. 115 ust. 2a ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821 z późn. zm.).

Polski Bon Turystyczny to dokument elektroniczny potwierdzający uprawnienie do świadczenia. Bon Turystyczny jest jednorazowym świadczeniem w wysokości 500 zł na każde dziecko do 18 r. życia. Na dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności przysługuje dodatkowe świadczenie w formie uzupełnienia bonu, w łącznej wysokości 1.000 zł dla dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności.
Przyznanie bonu nie będzie uzależnione od posiadanych dochodów. W celu skorzystania z bonu turystycznego osoba uprawniona będzie musiała założyć profil na Platformie Usług Elektronicznych ZUS, zalogować się i aktywować bon. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przekaże bon SMS-em lub e-mailem. Trzeba będzie także podać lub uaktualnić dane kontaktowe, czyli adres e-mail i numer telefonu komórkowego. Będzie tam także możliwość złożenia oświadczenia będącego podstawą przyznania dodatkowego bonu na dziecko z niepełnosprawnością. System pozwala na łatwą rejestrację m.in. za pomocą Profilu Zaufanego, kwalifikowanego podpisu elektronicznego oraz niektórych systemów bankowości internetowej.

Płatności bonem będą realizowane w oparciu o komunikację SMS otrzymaną od ZUS. Chcąc zapłacić bonem za usługę turystyczną trzeba będzie okazać podmiotowi turystycznemu specjalny numer przypisany do bonu, a następnie jednorazowy kod autoryzacyjny otrzymany w SMS.

Bon nie będzie podlegał wymianie na gotówkę, inne prawne środki płatnicze oraz inne środki wymiany. Za pomocą bonu osoba uprawniona będzie mogła dokonywać płatności za m.in.: pobyt w: hotelu, pensjonacie, gospodarstwie agroturystycznym czy na kolonii lub obozie harcerskim, a także obozie sportowym lub rekreacyjnym. Bon ma objąć również imprezy turystyczne realizowane przez przedsiębiorcę turystycznego lub organizację pożytku publicznego. Polski Bon będzie można wykorzystać wyłącznie na wyjazdy krajowe. Lista obiektów, w których będzie możliwe wykorzystanie bonu turystycznego została opublikowana na stronie Polskiej Organizacji Turystycznej. Bonem turystycznym w formie elektronicznej będzie można płacić wielokrotnie, aż do wyczerpania wysokości przysługującego świadczenia do końca marca 2022 r.

UWAGA !!!
W sytuacji, gdy dziecko zmienia formę pieczy zastępczej (zostaje umieszczone w innej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka), osobą uprawnioną do otrzymania prawa do świadczenia w formie Polskiego Bonu Turystycznego na to dziecko jest osoba sprawująca bieżącą pieczę zastępczą nad dzieckiem lub jedna z osób pełniących funkcję rodziny zastępczej lub prowadzących rodzinny dom dziecka. W takiej sytuacji osoba sprawująca bieżącą pieczę nad dzieckiem składa wniosek do Polskiej Organizacji Turystycznej o przyznanie prawa do Polskiego Bonu Turystycznego.
Do wniosku należy dołączyć informację o przyznaniu dodatku wychowawczego wydanego przez organ właściwy (decyzję przyznającą dodatek).
Wniosek można złożyć papierowo na adres:
Polska Organizacja Turystyczna ul. Janińska 32, 32-020 Wieliczka lub elektronicznie na skrzynkę ePUAP Polskiej Organizacji Turystycznej.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronach internetowych:
Ministerstwa Rozwoju https://www.gov.pl/web/rozwoj/bonturystyczny
oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych http://www.zus.pl