Do zakresu działania stanowisk pracy wyodrębnionych w strukturze organizacyjnej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mońkach należy:

Stanowisko pomocy specjalistycznej obejmuje w szczególności:

 1. udzielanie zainteresowanym informacji o prawach i uprawnieniach;
 2. podejmowanie działań i interwencji w sytuacjach kryzysowych;
 3. realizacja programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar tej przemocy;
 4. prowadzenie i koordynowanie działań z zakresu pomocy sprawcom i ofiarom przemocy oraz innych sytuacji kryzysowych;
 5. organizowanie specjalistycznego poradnictwa (psychologicznego, pedagogicznego i innego w zależności od zgłaszanych potrzeb);
 6. prowadzenie poradnictwa specjalistycznego dla rodzin zastępczych i naturalnych dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i rodzinnej pieczy zastępczej;
 7. organizowanie i prowadzenie szkoleń dla rodzin zastępczych;
 8. udzielanie pomocy, opracowywanie indywidualnego programu integracji uchodźcy oraz określanie wysokości, zakresu i form pomocy;
 9. realizacja zadań w zakresie opieki zdrowotnej i usług opiekuńczych dla kombatantów i osób represjonowanych;
 10. analiza sytuacji życiowej kombatantów i osób represjonowanych oraz podejmowanie w tym zakresie stosownych inicjatyw;
 11. szkolenia kadr ośrodków pomocy społecznej;
 12. bieżąca współpraca ze środowiskiem lokalnym, ośrodkami pomocy społecznej, sądami rodzinnymi i ich organami pomocniczymi, instytucjami oświatowymi, podmiotami leczniczymi a także kościołami i związkami wyznaniowymi oraz organizacjami społecznymi;
 13. obsługa interesantów w zakresie swoich kompetencji;
 14. realizacja innych zadań wynikających z bieżącej działalności Centrum.

Stanowisko ds. pomocy społecznej i pieczy zastępczej obejmuje w szczególności:

 1. prowadzenie pracy socjalnej i wspieranie rodzin zastępczych i rodzin naturalnych dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i rodzinnej pieczy zastępczej;
 2. kierowanie dzieci do odpowiedniego typu placówek opiekuńczo – wychowawczych;
 3. organizowanie opieki i wychowania w formie zastępczej opieki rodzinnej lub w placówce opiekuńczo- wychowawczej dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej lub niedostosowanemu społecznie;
 4. opieka nad dziećmi w rodzinach zastępczych;
 5. współpraca z rodzinami pełniącymi funkcję rodzin zastępczych oraz ze szkołą, do której uczęszcza dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej;
 6. współpraca z placówkami opiekuńczo- wychowawczymi;
 7. przygotowywanie decyzji administracyjnych w sprawie odpłatności rodziców biologicznych za pobyt ich dzieci w rodzinie zastępczej i dochodzenie tych należności;
 8. przygotowywanie decyzji administracyjnych dotyczących udzielania pomocy pieniężnej rodzinom zastępczym, na częściowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczonych w nich dzieci;
 9. przygotowywanie decyzji administracyjnych dotyczących udzielania pomocy pieniężnej na usamodzielnienie oraz kontynuowanie nauki osobom opuszczającym placówki opiekuńczo- wychowawcze, schroniska, domy pomocy społecznej i rodziny zastępcze;
 10. naliczanie i realizacja świadczeń, dodatków i innych dofinansowań z pieczy zastępczej;
 11. sporządzanie list wypłat świadczeń dla rodzin zastępczych i usamodzielnianych wychowanków;
 12. przygotowywanie i prowadzenie dokumentacji dotyczącej zawieranych porozumień z innymi powiatami;
 13. prowadzenie dokumentacji związanej z rozliczeniami z poszczególnymi gminami w zakresie naliczania odpłatności z pieczy zastępczej;
 14. prowadzenie rejestru rodzin zastępczych i kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej;
 15. przekazywanie wykazu rodzin zastępczych niezawodowych i zawodowych do sądu;
 16. kompletowanie i prowadzenie dokumentacji z zakresu pieczy zastępczej i pomocy społecznej;
 17. usamodzielnianie wychowanków;
 18. opracowywanie analiz, sprawozdań i informacji dla potrzeb organów administracji rządowej, samorządowej i kierownika;
 19. świadczenie pracy socjalnej w środowisku, w tym przeprowadzanie wywiadów środowiskowych;
 20. organizowanie i prowadzenie specjalistycznego poradnictwa, w tym dla rodzin zastępczych;
 21. zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach gotowych do przysposobienia;
 22. sporządzanie okresowej oceny rodzin i dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej;
 23. pomoc w integracji ze środowiskiem młodzieży opuszczającej całodobowe placówki opiekuńczo – wychowawcze i rodziny zastępcze;
 24. sporządzanie informacji (opinii) o sytuacji dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej oraz sytuacji rodziny biologicznej dziecka dla potrzeb sądów rodzinnych;
 25. umieszczanie skierowanych osób w domach pomocy społecznej;
 26. opracowywanie sprawozdań z działalności na zajmowanym stanowisku;
 27. podejmowanie działań mających na celu realizację strategii rozwiązywania problemów społecznych i innych lokalnych programów;
 28. przygotowywanie corocznych sprawozdań oraz wykazu potrzeb w zakresie pomocy społecznej i opieki nad dzieckiem i rodziną;
 29. podejmowanie innych działań wynikających z rozeznanych potrzeb;
 30. współpraca ze środowiskiem lokalnym, ośrodkami pomocy społecznej, sądami rodzinnymi i ich organami pomocniczymi, instytucjami oświatowymi, podmiotami leczniczymi a także kościołami i związkami wyznaniowymi oraz organizacjami społecznymi;
 31. realizacja innych zadań wynikających z bieżącej działalności Centrum.

Stanowisko koordynatora pieczy zastępczej obejmuje w szczególności:

 • udzielanie pomocy rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka w realizacji zadań wynikających z pieczy zastępczej;
 • przygotowanie, we współpracy z asystentem rodziny i odpowiednio rodziną zastępczą lub prowadzącym rodzinny dom dziecka, planu pomocy dziecku;
 • pomoc rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka w nawiązaniu wzajemnego kontaktu;
 • zapewnianie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka dostępu do specjalistycznej pomocy dla dzieci, w tym psychologicznej, reedukacyjnej i rehabilitacyjnej;
 • zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających;
 • udzielanie wsparcia pełnoletnim wychowankom rodzinnych form pieczy zastępczej;
 • przedstawianie corocznego sprawozdania z efektów pracy organizatorowi rodzinnej pieczy zastępczej;
 • systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji w zakresie pracy z dziećmi lub rodziną, w szczególności przez udział w szkoleniach i samokształcenie;
 • 9. współpraca z asystentem rodziny przy opracowywaniu planu pracy z rodziną, skoordynowanego z planem pomocy dziecku;
 • sporządzanie, na potrzeby sądu, opinii w przedmiocie możliwości powrotu dziecka do rodziny biologicznej;
 • sporządzanie opinii dla rodziny zastępczej niezawodowej ubiegającej się o przyjęcie dziecka do rodziny zastępczej;
 • wydawanie opinii w sprawie przeniesienia dziecka do innej placówki lub rodziny zastępczej;
 • konsultacje oceny sytuacji dziecka i rodziny zastępczej oraz biologicznej;
 • pełnienie funkcji opiekuna usamodzielnienia;
 • pomoc przy tworzeniu indywidualnego programu usamodzielnienia.

Stanowisko ds. rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych obejmuje w szczególności:

 1. przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich niezbędnych opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych;
 2. dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych oraz kontrola realizacji zadania;
 3. realizacja dofinansowań zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny i przeprowadzanie kontroli w zakresie wykonania zadania;
 4. dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawanego na podstawie odrębnych przepisów;
 5. przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych;
 6. przeprowadzanie kontroli i wizji lokalnych w miejscu zamieszkania osób ubiegających się o likwidację barier;
 7. dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej;
 8. prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem WTZ, nadzór i kontrola ich działalności;
 9. współpraca z organizacjami pozarządowymi, stowarzyszeniami i fundacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych;
 10. informowanie klientów o możliwościach i zasadach uzyskania dofinansowania ze środków PFRON;
 11. udzielanie informacji osobom niepełnosprawnym o ich prawach i uprawnieniach;
 12. realizacja programów ogłaszanych przez PFRON, w których pośredniczy powiat;
 13. monitoring i realizacja Programu działania na rzecz osób niepełnosprawnych;
 14. opracowanie i przedstawianie planów zadań, sprawozdań, analiz i informacji z prowadzonej działalności;
 15. podejmowanie działań zmierzających do ograniczenia skutków niepełnosprawności;
 16. przestrzeganie praw osób niepełnosprawnych.

Stanowisko ds. finansowo- księgowych obejmuje w szczególności:

 1. prowadzenie spraw z zakresu gospodarki finansowej Centrum;
 2. obsługa finansowo- księgowa rodzin zastępczych i usamodzielnionych wychowanków;
 3. obsługa finansowo- księgowa Centrum;
 4. sporządzanie planów finansowych oraz sprawozdawczości;
 5. nadzór nad sposobem wydatkowania środków;
 6. kontrola dyscypliny budżetowej wydatków dokonywanych przez Centrum;
 7. naliczanie odpłatności za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo – wychowawczych;
 8. egzekwowanie należności z tytułu odpłatności rodziców biologicznych za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo – wychowawczych;
 9. sprawozdawczość budżetowa i finansowa;
 10. prowadzenie ksiąg inwentarzowych;
 11. nadzór nad stopniem wykorzystania środków finansowych;
 12. naliczanie odpłatności dla gmin za pobyt dzieci w pieczy zastępczej;
 13. sprawy dotyczące zamówień publicznych;
 14. realizacja innych zadań wynikających z bieżącej działalności Centrum.

Stanowisko ds. organizacyjno – gospodarczych obejmuje w szczególności:

 1. prowadzenie spraw kancelaryjnych Centrum;
 2. prowadzenie rejestrów upoważnień, pism, delegacji, uchwał, zarządzeń i innej dokumentacji związanej z działalnością Centrum;
 3. prowadzenie składnicy akt;
 4. zaopatrzenie materiałowo – techniczne Centrum;
 5. prowadzenie okresowej inwentaryzacji składników majątkowych Centrum;
 6. prowadzenie dziennika podawczego korespondencji przychodzącej i wychodzącej;
 7. dokonywanie wysyłki korespondencji;
 8. prowadzenie strony internetowej Centrum;
 9. przygotowywanie i prowadzenie dokumentacji kadrowej;
 10. prowadzenie postępowań w zakresie zamówień publicznych.