Terenem działania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mońkach jest obszar Powiatu Monieckiego, w skład którego wchodzą gminy: Mońki, Knyszyn, Goniądz, Krypno, Jasionówka, Jaświły i Trzcianne.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mońkach jest podstawową instytucją w powiecie mającą właściwości do wykonywania w sposób bezpośredni lub pośredni, to znaczy z uczestnictwem innych podmiotów, zadań z zakresu pomocy społecznej, zarówno własnych, jak również administracji rządowej. Centrum jest również głównym realizatorem zadań powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. Zarządzeniem Nr 48/2011 Starosty Monieckiego z dnia 25 listopada 2011 roku wyznaczono Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mońkach jako organizatora pieczy zastępczej w powiecie monieckim. System pieczy zastępczej jest to zespół osób, instytucji i działań mających na celu zapewnienie czasowej opieki i wychowania dzieciom w przypadku niemożności sprawowania opieki i wychowania przez rodziców biologicznych.

PCPR w Mońkach powołane zostało do życia w dniu 1 lutego 1999 roku Uchwałą Nr III/13/98 Rady Powiatu Monieckiego z dnia 21 grudnia 1998r. Centrum stanowi samodzielną jednostką organizacyjno-budżetową podporządkowaną bezpośrednio Zarządowi Powiatu w Mońkach. Kierownik Centrum nadzoruje całość prowadzonych przez jednostkę zadań i odpowiada za prawidłową ich realizację. Nadzór nad działalnością bieżącą jednostki sprawuje Starosta Moniecki.

PCPR powierzone zostało niezwykle ważne i odpowiedzialne zadanie, jakim jest niesienie wieloaspektowej pomocy osobom i rodzinom znajdującym się w różnego rodzaju sytuacjach kryzysowych, poczynając od nadzoru opieki i wychowania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych, po zapewnienie pomocy osobom niepełnosprawnym oraz schronienia i odpowiedniej opieki osobom w podeszłym wieku. Dobro rodziny jest w naszej pracy najwyższą wartością. To znaczy, że każda osoba, która potrzebuje niezbędnej pomocy oraz wsparcia specjalistów może liczyć na naszą pomoc. Mieszkańcy powiatu monieckiego w ramach pracy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mońkach mają możliwość skorzystania z bezpłatnego poradnictwa pedagogicznego i psychologicznego.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mońkach prowadzi szereg innych działań na rzecz osób niepełnosprawnych, dzieci pozbawionych opieki rodziców biologicznych oraz wszystkich innych mieszkańców powiatu potrzebujących pomocy i oparcia. Sprawy osób dotkniętych różnego rodzaju dysfunkcjami, kryzysami i problemami są bardzo bliskie pracownikom Centrum, którzy zawsze starają się w miarę możliwości służyć pomocą i wsparciem.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mońkach jest instytucją otwartą na wszelkie zgłaszane problemy, żywo interesuje się i włącza się w każdą akcję mającą na celu niesienie pomocy i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób szczególnie na to narażonych, tj. osób niepełnosprawnych, dzieci z rodzin niewydolnych wychowawczo oraz osób starszych.

W codziennej pracy podejmujemy wiele działań w zakresie zabezpieczenia niezbędnych potrzeb mieszkańców naszego powiatu. Mamy nadzieję, że pełniona przez nas służba społeczna spełnia oczekiwania mieszkańców Powiatu Monieckiego.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mońkach działa na podstawie:

 • ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013r. poz. 595 z późn. zm.);
 • ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.);
 • ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013r. poz. 330 z późn. zm.);
 • ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013r. poz. 182 z późn. zm.);
 • ustawy z dnia 09 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013r. poz. 135 z późn. zm.);
 • ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2012r. poz. 400 z późn. zm.);
 • ustawy z dnia 24 stycznia 1991r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego;
 • uchwały Nr III/13/98 Rady Powiatu Monieckiego z dnia 21 grudnia 1998r. w sprawie Statutu Powiatu Monieckiego (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego Nr 4, poz. 25 z późn. zm.);
 • statutu;
 • regulaminu organizacyjnego;
 • innych przepisów dotyczących samorządowych jednostek organizacyjnych oraz jednostek budżetowych.