Ogłoszenie o naborze na wolne stanowiska nauczycieli

OGŁOSZENIE O PROWADZONYM NABORZE
na wolne stanowisko : nauczyciela matematyki, chemii, fizyki,
biologii, języka angielskiego, języka rosyjskiego
 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mońkach
ul. Al. Niepodległości 3
19-100 Mońki
 
Kierownik PCPR ogłasza nabór na  wolne stanowisko – nauczyciela matematyki, chemii, fizyki, biologii, języka angielskiego oraz języka rosyjskiego.
 
Projekt „Aktywna integracja w Powiecie Monieckim” realizowany jest na podstawie Umowy nr UDA-RPPD.07.01.00-20-014817-00, którego beneficjentem jest Powiat Moniecki z siedzibą w Mońkach ul. Słowackiego 5A, 19-100 Mońki, a realizatorem jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mońkach z siedzibą w Mońkach przy ul. Aleja Niepodległości 3. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Priorytet VII Poprawa Spójności Społecznej, Działanie 7.1. Rozwój działań aktywnej integracji.
 
Celem głównym projektu jest zwiększenie aktywności społecznej, zawodowej, edukacyjnej 49 osób (38K i 11M) z terenu Powiatu Monieckiego zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez ich udział w działaniach aktywizujących w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
 
Forma zatrudnienia: umowy zlecenia na okres od maja 2018r. do listopada 2018r.
 
Miejsce wykonywania pracy: Młodzieżowe Centrum Edukacji i Readaptacji Społecznej w Goniądzu.
 
1. Wymagania niezbędne:
1) Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych (oświadczenie kandydata).
2) Brak skazania za przestępstwa umyślne ściąganie z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe (oświadczenie kandydata).
3) Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.
4) Wykształcenie wyższe magisterskie z wykształceniem kierunkowym. 
5) Doświadczenie w pracy na stanowisku nauczyciela matematyki, chemii, fizyki, biologii, języka angielskiego i języka rosyjskiego – minimum 3 lata.

2. Wymagania dodatkowe:
2.1. Wiedza z zakresu:
1) Znajomość aktualnie obowiązującej podstawy programowej;
2) Znajomości materiału merytorycznego do prowadzenia zajęć wyrównawczych/korepetycji z matematyki

2.2. Wymagane cechy osobowe:
1) Bezstronność i samodzielność.
2) Empatia.
3) Dyskrecja.
4) Uczciwość.
5) Życzliwość.
6) Komunikatywność.
7) Odporność emocjonalna.
8) Umiejętność wzbudzania zaufania.
9) Dążenie do rozwoju własnej wiedzy i umiejętności związanych z zawodem nauczyciela. 

2.3. Wymagane umiejętności:
1) Umiejętność prowadzenia zajęć wspierających ucznia.
2) Umiejętność stosowania twórczych metod i form pracy z uczniem.
3) Umiejętność planowania i wykonywania czynności dydaktycznych.
4) Umiejętność samodzielnego organizowania czasu pracy.
5) Umiejętność znajomości przepisów prawa oświatowego.
6) Umiejętność pracy w zespole. 

3. Zakres zadań:
1) Przeprowadzenie w ramach projektu korepetycji i zajęć wyrównujących braki z matematyki, chemii, fizyki, biologii, języka angielskiego oraz języka rosyjskiego;
2) Stosowanie innowacyjnych metod pracy;
3) Regularne prowadzenie dokumentacji pracy nauczyciela w projekcie (dziennik zajęć, plan pracy);
4) Dbanie o 100 % frekwencję uczestników projektu na zajęciach;
5) Prowadzenie dokumentacji fotograficznej z prowadzonych zajęć;
6) Przeprowadzenie badań uczestników projektu na wejściu (w pierwszych godzinach trwania zajęć projektowych) w trakcie trwania oraz po zakończeniu zajęć projektowych, w celu określenia stopnia przydatności prowadzonych zajęć. 

4. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
  • CV;
  • Kopia dowodu osobistego;
  • Kopia dokumentów potwierdzających wykształcenie;
  • Formularz ofertowy – Załącznik nr 1;
  • Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych; Oświadczenieo niekaralności za przestępstwa popełnione z winy umyślnej; Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody  na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji – Załącznik nr 2;
  • Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z zamawiającym – Załącznik nr 3.
5. Kryteria oceny oferty i wybór najkorzystniejszej oferty:
W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty
w następujący sposób:
  1. Oferty zostaną ocenione pod kątem spełnienia warunków minimalnych zgodnie z pkt. 1 i pkt. 2.
  2. Oferty, które spełnią warunki minimalne, będą podlegać dalszej ocenie wg następujących kryteriów:
Kryterium A – Cena oferty – 80%
Kryterium B – Doświadczenie – 20%

6. Miejsce i sposób składania ofert
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mońkach przy
Al. Niepodległości 3, pokój nr 3 w zamkniętej kopercie opatrzonej adnotacją: „Dotyczy naboru na stanowisko nauczyciela (wpisać odpowiednio) matematyki, chemii, fizyki, biologii, języka angielskiego, języka rosyjskiego” w terminie do 18 kwietnia 2018 roku do godz. 13.00.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 85 716 61-00.
Osoby wyłonione w naborze zostaną poinformowane telefonicznie.

Ogłoszenie o naborze nauczycieli wraz z załącznikami