Celem strategicznym wskazanym w Narodowych Strategicznych Ramach Odniesienia 2007-2013 jest tworzenie warunków dla wzrostu konkurencyjności gospodarki opartej na wiedzy i przedsiębiorczości zapewniającej wzrost zatrudnienia oraz wzrost poziomu spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej.
      Zgodnie z zapisami dokumentu, o którym mowa wyżej jest wyrównywanie szans rozwojowych grup społecznych i obszarów geograficznych. Odbywa się głównie poprzez eliminację barier stojących na przeszkodzie zwiększania mobilności zawodowej, społecznej                        i przestrzennej oraz zapewniania równego dostępu do infrastruktury społecznej i technicznej mającej podstawowe znaczenie dla kształtowania konkurencyjności kraju (transportowej, edukacyjnej, zdrowia, kultury), a także dostępu do podstawowych usług publicznych.
        Priorytetowymi kierunkami interwencji państwa są między innymi: rozwój zasobów ludzkich oraz wsparcie obszarów wymagających aktywizacji i zagrożonych marginalizacją. Cele, które powinny być osiągnięte w wyniku realizacji programu, mieszczą się                          w przywołanym wyżej celu strategicznym, a działania podjęte w ramach realizacji programu zgodne są z priorytetowymi kierunkami interwencji. Zgodnie z polityką regionalną państwa, środki stanowiące budżet programu w większym zakresie kierowane są do regionów słabo rozwiniętych gospodarczo i społecznie.

Powiat Moniecki za pośrednictwem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mońkach rokrocznie przystępuje do realizacji „Programu wyrównywania różnic miedzy             regionami II”, w ramach którego istnieje możliwość uzyskania dofinansowania ze środków PFRON do:

  • likwidacji barier w zakładach opieki zdrowotnej, urzędach i placówkach edukacyjnych w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;
  •  tworzenia spółdzielni socjalnych;
  •  likwidacji barier transportowych;
  • tworzenia warsztatów terapii zajęciowej.