INFORMATOR – OFERTA DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE

INFORMATOR – OFERTA DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mońkach, zgodnie z wytycznymi Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014 – 2020, realizuje ,,Program korekcyjno - edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie na rok 2017”.
W ramach w/w programu są organizowane spotkania indywidualne i grupowe. Podstawowym celem programu jest wprowadzenie zmian w zachowaniu i postawach osób stosujących przemoc w rodzinie, w kierunku zmniejszenia ryzyka dalszego występowania przemocy, zwiększenia poziomu samokontroli oraz rozwijania zdolności konstruktywnego współżycia w rodzinie.
Oddziaływania korekcyjno - edukacyjne wobec osób stosujących przemoc w rodzinie są kierowane w szczególności do:
 1. osób skazanych, odbywających karę pozbawienia wolności w zakładach karnych,
 2. osób skazanych za czyny związane ze stosowaniem przemocy w rodzinie, którym sąd warunkowo zawiesił wykonywanie kary, zobowiązując je do uczestnictwa w programie korekcyjno - edukacyjnym,
 3. osób, których rodzina została objęta procedurą Niebieskiej Karty, wskazane przez organy ścigania lub inne instytucje (miejskie i gminne ośrodki pomocy społecznej, komisje rozwiązywania problemów alkoholowych itp.),
 4. osób, będących sprawcami przemocy w rodzinie, które uczestniczą w terapii uzależnienia od alkoholu, pod warunkiem, że udział w programie korekcyjno-edukacyjnym stanowi uzupełnienie odbywanej terapii prowadzonej w zakładach opieki zdrowotnej,
 5. osób zainteresowanych, których uczestnictwo w programie wynika z osobistej decyzji,
 6. w ramach programu może być także podjęta praca z osobami, które nie zostały skazane, a skierowane są do udziału w programie przez pracowników socjalnych, kuratorów, policjantów lub członków zespołów interdyscyplinarnych na terenie Powiatu Monieckiego, którzy powzięli wiadomość o stosowaniu przemocy wobec osób najbliższych.
W pierwszej kolejności do uczestnictwa w programie będą kwalifikowane osoby, które w związku ze stosowaniem przemocy w rodzinie zostały skierowane przez sąd.
 Do udziału w programie nie będą przyjmowane osoby:
 1. chore psychicznie,
 2. z zaburzeniami emocjonalnymi i osobowości.
W 2017 ROKU PROGRAM BĘDZIE REALIZOWANY WEDŁUG HARMONOGRAMU:
 • od 15.02.2017 r. do 28.02.2017 r. – nabór uczestników I edycji programu (osoby skierowane przez kuratorów sądowych, policję, terapeutów uzależnień, komisje rozwiązywania problemów alkoholowych, ośrodki pomocy społecznej oraz zespoły interdyscyplinarne/zgłoszenia indywidualne),
 • od 06.03.2017 r. do 03.07.2017 r. – realizacja działań Programu,
 • od 28.08.2017 r. do 31.08.2017 r. - nabór uczestników II edycji programu (osoby skierowane przez kuratorów sądowych, policję, terapeutów uzależnień, komisje rozwiązywania problemów alkoholowych, ośrodki pomocy społecznej oraz zespoły interdyscyplinarne/zgłoszenia indywidualne),
 • od 04.09.2017 r. do 18.12.2017 r. – realizacja działań Programu.
Uczestnictwo w Powiatowym programie oddziaływań korekcyjno - edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie jest bezpłatne. Zgłoszenia do programu przyjmowane są w PCPR w Mońkach, Aleja Niepodległości 3/3, a także drogą elektroniczną e-mail: pcpr_monki@wp.pl. Osoba do kontaktu - p. Emilia Niedziołko - nr tel. 85 716 61 00.