INFORMATOR – OFERTA DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE

INFORMATOR – OFERTA DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC
W RODZINIE
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mońkach, zgodnie z wytycznymi Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie na lata 2014 – 2020, realizuje ,,Program korekcyjno - edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie na rok 2018”.
W ramach w/w programu są organizowane spotkania indywidualne i grupowe. Podstawowym celem programu jest wprowadzenie zmian w zachowaniu i postawach osób stosujących przemoc w rodzinie, w kierunku zmniejszenia ryzyka dalszego występowania przemocy, zwiększenia poziomu samokontroli oraz rozwijania zdolności konstruktywnego współżycia w rodzinie.

Oddziaływania korekcyjno - edukacyjne wobec osób stosujących przemoc w rodzinie są kierowane w szczególności do:
  1. osób skazanych, odbywających karę pozbawienia wolności w zakładach karnych,
  2. osób skazanych za czyny związane ze stosowaniem przemocy w rodzinie, którym sąd warunkowo zawiesił wykonywanie kary, zobowiązując je do uczestnictwa w programie korekcyjno - edukacyjnym,
  3. osób, których rodzina została objęta procedurą Niebieskiej Karty, wskazane przez organy ścigania lub inne instytucje (miejskie i gminne ośrodki pomocy społecznej, komisje rozwiązywania problemów alkoholowych itp.),
  4. osób, będących sprawcami przemocy w rodzinie, które uczestniczą w terapii uzależnienia od alkoholu, pod warunkiem, że udział w programie korekcyjno-edukacyjnym stanowi uzupełnienie odbywanej terapii prowadzonej w zakładach opieki zdrowotnej,
  5. osób zainteresowanych, których uczestnictwo w programie wynika z osobistej decyzji,
  6. w ramach programu może być także podjęta praca z osobami, które nie zostały skazane, a skierowane są do udziału w programie przez pracowników socjalnych, kuratorów, policjantów lub członków zespołów interdyscyplinarnych na terenie Powiatu Monieckiego, którzy powzięli wiadomość o stosowaniu przemocy wobec osób najbliższych.
W pierwszej kolejności do uczestnictwa w programie będą kwalifikowane osoby, które w związku ze stosowaniem przemocy w rodzinie zostały skierowane przez sąd.

Do udziału w programie nie będą przyjmowane osoby:
  1. chore psychicznie,
  2. z zaburzeniami emocjonalnymi i osobowości.
W 2018 ROKU PROGRAM  REALIZOWANO WEDŁUG HARMONOGRAMU:
  • od 15.02.2018 r. do 28.02.2018 r. – nabór uczestników I edycji programu (osoby skierowane przez kuratorów sądowych, policję, terapeutów uzależnień, komisje rozwiązywania problemów alkoholowych, ośrodki pomocy społecznej oraz zespoły interdyscyplinarne/zgłoszenia indywidualne),
  • od 05.03.2018 r. do 25.06.2018 r. – realizacja działań Programu,
Kolejna edycja programu została zaplanowana na wrzesień 2018 r. o ile PCPR w Mońkach uzyska dodatkowe środki na ten cel.
Uczestnictwo w Powiatowym programie oddziaływań korekcyjno - edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie jest bezpłatne. Zgłoszenia do programu przyjmowane w PCPR w Mońkach, Aleja Niepodległości 3/3, a także drogą elektroniczną
e-mail: pcpr_monki@wp.pl. Osoba do kontaktu - p. Emilia Niedziołko - nr tel. 85 716 61 00.