UWAGA nowe wnioski

  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mońkach informuje, iż od dnia 01.01.2021r. obowiązuje nowy druk wniosku
o dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze oraz nowy druk wniosku  o dofinansowanie ze środków PFRON uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym.
         Jednocześnie informujemy, iż istnieje możliwość złozenia ww. wniosków internetowo w Systemie Obsługi Wspracia, tzw. SOW. https://sow.pfron.org.pl/.

Read More

Zaproszenie do składania ofert dotyczących wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mońkach zaprasza instytucje finansowe do składania ofert na zarządzanie Pracowniczymi Planami Kapitałowymi (PPK) zgodnie z ustawą
z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych. 
 Od podmiotów zainteresowanych złożeniem oferty wymaga się:
1. Złożenia szczegółowego zakresu usług oferowanych przez instytucję finansową w ramach obsługi PPK.
2. Dokumentu potwierdzającego doświadczenie w zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi lub emerytalnymi – min. 3 lata.
3. Dokumentu potwierdzającego średnioroczną stopę zwrotu osiąganą przez poszczególne fundusze emerytalne zarządzane przez daną instytucję finansową.
4. Podania wysokości wynagrodzenia za zarządzanie funduszem inwestycyjnym, funduszem emerytalnym lub subfunduszem.
5. Wskazanie zabezpieczenia środków zgromadzonych na kontach osobistych pracowników na wypadek upadku instytucji finansowej lub przejęcia przez inny podmiot.
6. Określenie dodatkowych korzyści dla pracowników.
7. Wskazanie form wsparcia w procesie implementacji PPK (np. opiekun dedykowany dla pracodawcy, udokumentowane działania informacyjne oraz przeprowadzanie kampanii informacyjnej wśród pracowników, przeszkolenie wyznaczonych pracowników z zakresu zasad i obsługi administracyjnej PPK, itp.)
 Oferty należy składać w formie pisemnej na adres:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mońkach
Aleja Niepodległości 3
19-100 Mońki
 Termin składania ofert upływa 30 grudnia 2020 r.
Z wybranym podmiotem, który złoży ofertę w terminie od dnia ukazania się ogłoszenia do dnia 30 grudnia 2020r.,  zostanie zawarta umowa na warunkach wynegocjowanych.
Oferentom nie przysługują żadne roszczenia względem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mońkach gdyby nie przeprowadzono negocjacji lub umowa nie została podpisana.

Read More

Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mońkach informuje, iż PFRON kontynuuje wsparcie oferowane w ramach Modułu III programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”.      Aktualnie wnioski o dofinansowanie w ramach Modułu III mogą być składane przez osoby niepełnosprawne do Realizatorów programu do dnia 16 listopada 2020 r.       Bieżące informacje o programie oraz wzory formularzy dostępne są na stronie internetowej Funduszu w zakładce dedykowanej programowi „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”.

Read More

Informacja o przystąpieniu do realizacji projektu

Powiat Moniecki przy współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie  w Mońkach przystąpił do realizacji projektu p.n.: „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie pandemii COVID-19” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020 – Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.           Celem projektu jest zapobieganie i ograniczanie negatywnych skutków epidemii w obszarze pieczy zastępczej poprzez wzmocnienie rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka, placówek opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych, interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych, w zakresie bezpiecznej realizacji zadań tych podmiotów w okresie epidemii.              Liderem projektu jest Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.Partnerem projektu w realizacji zadań na terenie województwa podlaskiego jest Wojewoda Podlaski. Środki finansowe w łącznej kwocie 112.617,00 zł przyznane przez Wojewodę Podlaskiego w ramach zawartej umowy z dnia 24.07.2020r. zostaną przeznaczone na wsparcie wychowanków umieszczonych w rodzinnych podmiotach pieczy zastępczej w sytuacji zagrożenia epidemią choroby COVID – 19 poprzez:

  • zakup 38 laptopów z oprogramowaniem, odpowiadających swoimi parametrami technicznymi standardom pracy w warunkach zdalnego nauczania,
  • zakup 6 zestawów oprogramowania dla osoby z niepełnosprawnościami, aktywizujące i edukacyjne wspomagające rozwój osoby z niepełnosprawnością zaburzeń mowy, niepełnosprawnością intelektualną, rozwijające percepcję wzrokową, słuchową, wspierające koordynację wzrokowo-słuchowo-ruchową, rozwijające zdolności poznawcze i szkolne, kształtujące umiejętności językowe,
  • zakup środków ochrony osobistej do bezpośredniej walki z epidemią w postaci: maseczek, rękawiczek oraz płynu do dezynfekcji rąk,
  • zakup 10 sztuk sprzętu audiowizualnego.

Wsparciem zostanie objętych łącznie 29 rodzin zastępczych i rodzinny dom dziecka, tj. 68 osób.

Read More
  • 1
  • 2