Jesteś obywatelem Ukrainy z niepełnosprawnością?

Już dziś możesz złożyć wniosek a my pomożemy Ci sfinansować wymagany udział wkładu własnego w zakupie lub naprawie wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie. Wnioski przyjmowane będą od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30 w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Mońkach mieszczącym się przy Alei Niepodległości 3. Szczegółowe informacje zarówno w języku polskim jak i ukraińskim przedstawiamy poniżej👇

https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/pomoc-obywatelom-ukrainy-z-niepelnosprawnoscia/komunikaty/pomoc-dla-obywateli-ukrainy-z-niepelnosprawnoscia-na-zaopatrzenie-w-wyroby-medyczne/?fbclid=IwAR1ewri4-kBR64VPJ_fxNFmNhUngBWFqOS8SCC-CuNIAdAkU3MH2ckqOUjM

Read More

Wsparcie PFRON dla osób indywidualnych

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pracuje na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Ułatwiamy podjęcie pracy oraz życie wśród innych ludzi, w rodzinie i społeczeństwie. Naszym celem jest wyrównywanie szans i poszanowanie praw osób niepełnosprawnych. Dbamy o usuwanie barier w życiu codziennym, nauce, pracy i pełnieniu ról społecznych. Wśród realizowanych przez nas obecnie programów skierowanych do osób indywidualnych są m.in. „Aktywny samorząd” oraz „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy”. Programy te służą likwidacji barier, które osoby z niepełnosprawnością napotykają w obszarze społecznym oraz zawodowym. Szczegółowe informacje na temat oferowanych przez PFRON usług otrzymają Państwo kontaktując się z Centrum informacyjno-doradczym dla osób z niepełnosprawnością (CIDON). Centrum działa od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Oddziału Podlaskiego PFRON.

Więcej tutaj:

http://www.pcpr.monki.pl/wp-content/uploads/2022/03/material-prasowy-podlaski-1.pdf

Read More

Pomoc Ukrainie

Na polecenie Wojewody Podlaskiego Bohdana Paszkowskiego, Starosta Moniecki Błażej Buńkowski ma za zadanie zorganizować skoordynowaną pomoc dla naszych wschodnich sąsiadów, zarówno przekazywaną na Ukrainę, jak i pomoc przybywającym uchodźcom.

Pomoc ma płynąć dwutorowo:

 1. Zorganizowanie w siedmiu gminach magazynów na dary potrzebującym: sucha żywność, chemia, środki czystości –> każdy mieszkaniec powiatu przekazuje pomoc do punktu w swojej gminie; na końcu wszystkie gminy przekażą produkty do punktu powiatowego.
 2. Zorganizowanie systemu kwaterunkowego – każda przybywająca rodzina powinna być zgłoszona na listę kwaterunkową do Starostwa Powiatowego w Mońkach, a jeśli przyjmują Państwo rodzinę na kwaterę prywatną lub dopiero szukają dla niej miejsca, proszę o zgłoszenie się do urzędu – uchodźcy muszą być objęci właściwą ścieżką i pomocą administracyjną.


W chwili obecnej na ternie powiatu monieckiego oficjalne miejsca zapewniające pobyt i posiłki to:

 • Zajazd Malibu
 • Lokum nad OSP w Goniądzu.


Bardzo prosimy o działania skoordynowane – oferowana pomoc musi być przemyślana i dobrze zorganizowana, by nie narażać uchodźców na kolejne problemy i trudności.

Poniżej dane kontaktowe do osób ze strony powiatu ws. uchodźców:

 1. Kamila Czerep, tel.85 727 88 11, e-mail: k.czerep@monki.pl – miejsca zakwaterowania;
 2. Aneta Szeszko, tel. 85727 88 11, email: a.szeszko@monki.pl – pomoc humanitarna, zbiórki, magazyn powiatowy;
 3. Marcin Bielski, tel. 694867301, email: m.bielski@monki.pl – punkt pomocy humanitarnej – magazyn powiatowy;
 4. Emilia Niedziołko, tel. 85 716 61 00, email: pcpr_monki@wp.pl – sprawy administracyjne uchodźców;
 5. Paweł Szypcio, tel. 85 727 88 20, email: p.szypcio@monki.pl – PCZK Mońki, raportowanie.
Read More

Nabór Kandydatów do prowadzenia

„Programu  korekcyjno edukacyjnego dla osób stosujących  przemoc w rodzinie na rok 2022 – I edycja”

O g ł o s z e n i e

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mońkach z siedzibą: 19 – 100 Mońki, Aleja Niepodległości 3/3

ogłasza nabór Kandydatów do prowadzenia „Programu  korekcyjno – edukacyjnego dla osób stosujących  przemoc w rodzinie na rok 2022 – I edycja”

 1. Program zajęć korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc, realizowany  w 2022 r. w oparciu o:
 1. Ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U.
  z 2021 r., poz. 1249),
 2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lutego 2011 r.
  w sprawie standardu podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, kwalifikacji osób zatrudnionych
  w tych ośrodkach, szczegółowych kierunków prowadzenia oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie oraz kwalifikacji osób prowadzących oddziaływania korekcyjno – edukacyjne (Dz. U. Nr 50, poz. 259),
 3. Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2022 przyjęty Uchwałą Rady Ministrów Nr 183 z dnia 21 grudnia 2021 r. (M.P. z 2021 r., poz. 1204),
 4. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869),
 5. Aktualnie obowiązujący powiatowy program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie,
 6. Wytyczne  do realizacji programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych  dla osób stosujących przemoc w rodzinie w województwie podlaskim w 2022 r.
 1. Miejscem realizacji oddziaływań będzie siedziba PCPR w Mońkach, Aleja Niepodległości 3/3, poza godzinami pracy Urzędu.
 1. W ramach realizacji Programu przewiduje się:
 1. sporządzenie diagnozy wstępnej (okoliczności skierowania do programu; określenie, czy uczestnik aktualnie stosuje przemoc; formy  i okoliczności zachowań przemocowych; aktualna sytuacja rodzinna, zawodowa, prawna; cechy osobiste istotne dla pracy korekcyjnej),
 2. zawarcie kontraktu z uczestnikiem programu (dokument sporządzany po przeprowadzeniu diagnozy wstępnej, w którym uczestnik akceptuje i podpisuje zasady udziału w programie),
 3. sporządzenie diagnozy pogłębionej (historia relacji, w których występuje przemoc; historia interwencji związanych z przemocą; doświadczenia związane
  z nadużywaniem alkoholu, narkotyków itp.; historia agresywnych/ przemocowych zachowań w innych sytuacjach życiowych; kontakty z wymiarem sprawiedliwości; szczegółowa charakterystyka postaw i zachowań przemocowych)
 4. przeprowadzenie zajęć w formie spotkań indywidualnych ( w tym minimum 1 spotkanie indywidualne z każdym uczestnikiem programu)  i sesji grupowych minimum 67,5 godzin zegarowych cyklu zajęć z przerwami nie dłuższymi niż 14 dni z grupą rozpoczynającą zajęcia liczącą minimum 5 zakwalifikowanych do uczestnictwa osób;
 5. uwzględnienie w treści programu korekcyjno-edukacyjnego następujących elementów, bloków tematycznych:
 6. nie używanie przemocy,
 7. nie zastraszanie zachowania,
 8. szacunek,
 9. zaufanie i wsparcie
 10. szczerość i odpowiedzialność,
 11. szacunek seksualny,
 12. partnerstwo,
 13. negocjacje i sprawiedliwość.
 1. opracowanie sprawozdania końcowego z realizacji programu;
 2. sporządzenie harmonogramu zajęć wraz z tematyką poruszana na poszczególnych spotkaniach,
 3. sporządzenie list obecności z własnoręcznymi podpisami uczestników oraz prowadzących,
 4. sporządzanie notatek, protokołów bądź innych dokumentów potwierdzających monitoring zachowań uczestników,
 5. sporządzenie innych istotnych dokumentów, w zależności od podejmowanych działań.
 6. Oddziaływania korekcyjno – edukacyjne mogą być prowadzone przez osoby,  które spełniają poniższe wymagania formalne zgodne  z § 9 Rozporządzenia Ministra Pracy   i Polityki Społecznej  z dnia 22 lutego 2011 roku w sprawie standardu podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy
  w rodzinie, kwalifikacji osób zatrudnionych   w tych ośrodkach, szczegółowych kierunków prowadzenia oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie oraz kwalifikacji osób prowadzących oddziaływania korekcyjno – edukacyjne (Dz. U. z 2011r., Nr 50, poz. 259).
 7. ukończyły studia II stopnia na jednym z kierunków: psychologia, pedagogika, pedagogika specjalna, nauki o rodzinie, politologia, politologia i nauki społeczne
  w zakresie pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, resocjalizacji lub pracy socjalnej, albo na innym kierunku uzupełnionym studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, resocjalizacji;
 8. posiadają zaświadczenie o ukończeniu szkoleń w zakresie przeciwdziałania przemocy   w rodzinie w wymiarze co najmniej 100 godzin, w tym  w wymiarze 50 godzin
  w zakresie pracy z osobami stosującymi przemoc w rodzinie;
 9. mają udokumentowany co najmniej 3-letni staż pracy w instytucjach realizujących zadania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
 1. Kandydat powinien złożyć:
 1. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe    w zakresie przeciwdziałania przemocy  w rodzinie (zgodnie z rozdziałem IV),
 2. oświadczenie zainteresowanego o korzystaniu z pełni praw publicznych, o zdolności do czynności prawnych oraz o niekaralności za przestępstwo umyślne lub za umyślne przestępstwo skarbowe.

Wymienione dokumenty należy przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście lub kurierem
w zamkniętej kopercie w terminie do dnia 25.02.2022 r.na adres:

            Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Aleja Niepodległości 3/3, 19 – 100 Mońki

z dopiskiem – „Prowadzenie programu  korekcyjno – edukacyjnego dla osób stosujących  przemoc w rodzinie na rok 2022 – I edycja”

Oferty złożone po upływie wskazanego terminu nie będą podlegały ocenie.

Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi osobami.

Złożonych dokumentów nie zwracamy.

Kierownik PCPR w Mońkach

Emilia Niedziołko

Read More

Program korekcyjno edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mońkach informuje, że w ramach pozyskanych środków finansowych    z budżetu Wojewody Podlaskiego, prowadzi nabór uczestników do grupy ,,Programu korekcyjno – edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie na rok 2022 – I Edycja”. Program zostanie przeprowadzony w grupie do 15 osób w cyklu 67,5 godzin zegarowych zajęć grupowych i spotkań indywidualnych (1 spotkanie indywidualne z każdym uczestnikiem) z chwilą zrekrutowania grupy docelowej.  Zajęcia odbywać się będą w Sali Konferencyjnej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
 w Mońkach mieszczącej się przy Alei Niepodległości 3.

Podstawowym celem programu jest wprowadzenie zmian w zachowaniu i postawach osób stosujących przemoc    w rodzinie, w kierunku zmniejszenia ryzyka dalszego występowania przemocy, zwiększenia poziomu samokontroli oraz rozwijania zdolności konstruktywnego współżycia w rodzinie.

Uczestnikami programu mogą być wyłącznie mieszkańcy Powiatu Monieckiego:

1)      osoby skazane, odbywające karę pozbawienia wolności w zakładach karnych,

2)      osoby skazane za czyny związane ze stosowaniem przemocy w rodzinie, którym sąd warunkowo zawiesił wykonywanie kary, zobowiązując je do uczestnictwa w programie korekcyjno – edukacyjnym,

3)      osoby, których rodzina została objęta procedurą Niebieskiej Karty, wskazane przez organy ścigania lub inne instytucje (miejskie i gminne ośrodki pomocy społecznej, komisje rozwiązywania problemów alkoholowych itp.),

4)      osoby, będące sprawcami przemocy w rodzinie, które uczestniczą w terapii uzależnienia
od alkoholu, pod warunkiem, że udział w programie korekcyjno-edukacyjnym stanowi uzupełnienie odbywanej terapii prowadzonej w zakładach opieki zdrowotnej,

5)      osoby zainteresowane, których uczestnictwo w programie wynika z osobistej decyzji,

6)      w ramach programu może być także podjęta praca z osobami, które nie zostały skazane,
a skierowane są do udziału w programie przez pracowników socjalnych, kuratorów, policjantów lub członków zespołów interdyscyplinarnych na terenie Powiatu Monieckiego, którzy powzięli wiadomość o stosowaniu przemocy wobec osób najbliższych.

Uczestnictwa w programie odmawia się:

1)      osobom chorym psychicznie,

2)      osobom z zaburzeniami emocjonalnymi i osobowości.

Zgłoszenia do programu przyjmowane są w PCPR w Mońkach, Aleja Niepodległości 3/3
– w terminie do 25.02.2022 roku w godz.7:30 – 15:30, a także drogą elektroniczną  e-mail: pcpr_monki@wp.pl.

Kierownik PCPR w Mońkach

Emilia Niedziołko

Read More

Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – edycja 2022

Z ogromną przyjemnością informujemy Państwa, iż Powiat Moniecki we współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Mońkach otrzymał dofinansowanie Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022″ w wysokości 2.427,451,92 zł. Jest to najwyższa wnioskowana kwota z całego województwa podlaskiego.

Jednocześnie prosimy osoby chętne do udziału w w/w programie o cierpliwość, gdyż przydzielenie usług asystenckich będzie możliwe dopiero po podpisaniu umowy pomiędzy Powiatem Monieckim a Wojewodą Podlaskim. O rekrutacji będziemy Państwa informować na bieżąco.

Więcej na

https://www.gov.pl/web/uw-podlaski/program-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej–w-2022-roku-ponad-11-mln-zl-dla-wojewodztwa-podlaskiego?fbclid=IwAR1TmmZ02tC6G194sX7jNmAdtDzP_U5-hDHew0UmRZyjpqK2kN-1bh7HGLk

Read More
 • 1
 • 2