Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021

Projekt realizowany ze środków Solidarnościowego Funduszu w ramach resortowego programu Ministra  Rodziny i Polityki Społecznej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mońkach ogłasza nabór zgłoszeń osób niepełnosprawnych oraz asystentów chętnych do wzięcia udziału w programie „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021. Program finansowany jest ze środków Solidarnościowego Funduszu w ramach resortowego Programu Ministra Rodzinyi Polityki Społecznej.      Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021 dedykowany  jest do dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz do osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego, które wymagają usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym zamieszkujących na terenie Powiatu Monieckiego.
     Osoby zainteresowane wsparciem w postaci bezpłatnych usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej proszone są o wypełnienie „Karty zgłoszenia osoby niepełnosprawnej 2021 AOON” stanowiącej załącznik Nr 1do niniejszego ogłoszenia razem z kserokopią orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub równoważnego. Osoby zgłaszające się jako asystenci osób niepełnosprawnych proszeni są o wypełnienie „Karty zgłoszenia asystent 2021” i przesłanie lub osobiste doręczenie do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mońkach z siedzibą przy Alei Niepodległości 3, 19 – 100 Mońki. Wzór formularzy kart zgłoszenia można otrzymać w siedzibie PCPR lub  pobrać ze strony Centrum – www.pcpr.monki.plZgłoszenia przyjmowane będą również w formie korespondencyjnej oraz drogą elektroniczną na adres pcpr_monki@wp.pl.
     Nabór  zgłoszeń  wniosków  prowadzony  będzie w terminie od dnia 15.03.2021 r. do dnia 29.03.2021 r. do godziny 1500. Wnioski złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku dużej ilości wniosków dotyczących uczestników programu, będą one rozpatrywane indywidualnie pod kątem potrzeb osób niepełnosprawnych oraz głównych założeń programu. O zakwalifikowaniu do programu zadecyduje Komisja Rekrutacyjna,a informacja  zainteresowanym osobom zostanie przekazana telefonicznie. 
Cel Programu:
Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:

 1. dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
 2. osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego.

 Program ma także zapewniać:

 1. możliwość skorzystania przez osoby niepełnosprawne z pomocy asystenta przy wykonywaniu codziennych czynności i funkcjonowaniu w życiu społecznym;
 2. ograniczenie skutków niepełnosprawności oraz stymulowanie osoby niepełnosprawnej do podejmowania aktywności i umożliwienie realizowania prawa do niezależnego życia;
 3. przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych, umożliwienie osobom niepełnosprawnym uczestnictwa w życiu lokalnej społeczności np. poprzez udział w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych czy też sportowych;
 4. zwiększenie wsparcia świadczonego przez asystentów ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (ASPE) w zakresie wsparcia niepełnosprawnych uczniów, także w innych wymiarach życia i funkcjonowania społecznego.

Usługi  asystenta mają polegać w szczególności na pomocy w następujących czynnościach:

 1. wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, społeczne lub sportowe);
 2. zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;
 3. załatwianiu spraw urzędowych;
 4. nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;
 5. korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
 6. wykonywaniu czynności dnia codziennego – w tym przez dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności – także w zaprowadzaniu i przyprowadzaniu ich do lub z placówki oświatowej1]).

Usługi asystenta mogą świadczyć:

 1. osoby posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej[2]), opiekun osoby starszej, opiekun medyczny,
 2. osoby posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnych w formie wolontariatu,
 3. osoby wskazane przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego.

      Limit godzin usług asystenta przypadających na 1 uczestnika Programu wynosi nie więcej niż 60 godzin miesięcznie. Limit godzin usług asystenta przypadających na 1 uczestnika Programu, w tym na 1 dziecko niepełnosprawne, dotyczy także osób niepełnosprawnych, które korzystają z usług asystenta w ramach innych programów/projektów jednakże łączna liczba godzin usług asystenta dla wszystkich programów/projektów wynosi nie więcej niż 60 godzin miesięcznie. Limit godzin usług asystenta na 1 dziecko niepełnosprawne z ww. wskazaniami, a w przypadku opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych legitymujących się znacznym stopniem niepełnosprawności, którego rodzice lub osoby spokrewnione pobierają świadczenie pielęgnacyjne (tj. zrezygnowali ze świadczenia pracy) wynosi nie więcej niż 30 godzin miesięcznie     Usługi asystenta mogą być realizowane przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Do czasu pracy asystenta wlicza się czas oczekiwania/gotowości na świadczenie usług nie dłuższy niż 90 min. Jeśli czas oczekiwania wynosi więcej niż 90 min. to usługa nie będzie finansowana w ramach Programu.      Do udziału w Programie zaproszonych zostanie 18 osób niepełnosprawnych zamieszkujących na terenie Powiatu Monieckiego, w tym: 14 osób posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, 2 osoby posiadające orzeczenie  o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenia równoważne oraz 2 dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.


[1]) Usługa asystenta na terenie szkoły może być realizowana wyłącznie w przypadku, gdy szkoła nie zapewnia tej usługi.[2]Zawód asystenta osoby niepełnosprawnej jest wymieniony w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania pod symbolem 341201 w ramach grupy: Pracownicy wsparcia rodziny, pomocy społecznej i pracy socjalnej (symbol 3412).

Read More

Program psychologiczno-terapeutyczny dla osób stosujących przemoc w rodzinie

Program psychologiczno – terapeutyczny dla osób
stosujących przemoc w rodzinie

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mońkach informuje, że w ramach pozyskanych środków finansowych z budżetu Wojewody Podlaskiego, prowadzi nabór uczestników do  ,,Programu psychologiczno – terapeutycznego dla osób stosujących przemoc w rodzinie na rok 2021”. Program zostanie przeprowadzony po wstępnej kwalifikacji uczestników z chwilą zrekrutowania grupy docelowej w spotkaniach indywidualnych  z uczestnikami.  Zajęcia odbywać się będą w budynku Starostwa Powiatowego w Mońkach przy Alei Niepodległości 3.
Program jest rozszerzeniem oferty oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych skierowanych do osób stosujących przemoc w rodzinie.

Podstawowym celem programu są działania psychologiczno – terapeutyczne wobec osób stosujących przemoc  w rodzinie w celu zmiany wzorców zachowań.
Uczestnikami programu mogą być wyłącznie mieszkańcy Powiatu Monieckiego,w szczególności:

 1. osoby zgłaszające się samodzielnie lub skierowane przez podmioty i instytucje,
 2. osoby, które ukończyły program korekcyjno – edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Uczestnictwa w programie odmawia się:
1)      osobom chorym psychicznie,
2)      osobom z zaburzeniami emocjonalnymi i osobowości.

Zgłoszenia do programu przyjmowane są w PCPR w Mońkach, Aleja Niepodległości 3/3
– w terminie do 31 marca 2021 roku w godz.7:30 – 15:30, a także drogą elektroniczną e-mail: pcpr_monki@wp.pl. Osoba do kontaktu – p. Emilia Niedziołko – nr tel. 85 716 61 00.

 Kierownik PCPR w Mońkach
Emilia Niedziołko

Read More

Nabór Kandydatów do prowadzenia „Programu psychologiczno – terapeutycznego dla osób stosujących przemoc w rodzinie”

O g ł o s z e n i e

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mońkach
z siedzibą: 19 – 100 Mońki, Aleja Niepodległości 3/3
ogłasza nabór Kandydatów do prowadzenia
„Programu psychologiczno – terapeutycznego dla osób stosujących przemoc w rodzinie”

 1. Program zajęć psychologiczno – terapeutycznego dla osób stosujących przemoc, realizowany  w 2021 r. w oparciu o:
 1. ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r., poz. 218 ze zm.), rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie standardu podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, kwalifikacji osób zatrudnionych w tych ośrodkach, szczegółowych kierunków prowadzenia oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie oraz kwalifikacji osób prowadzących oddziaływania korekcyjno – edukacyjne (Dz. U. Nr 50, poz. 259),
 2. Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020 przyjęty Uchwałą Rady Ministrów Nr 76 z dnia 29 kwietnia 2014 r. (M.P. poz. 445),
 3. Wytyczne  do realizacji programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych  dla osób stosujących przemoc w rodzinie – zasady otrzymania i wykorzystania dotacji
  z budżetu państwa.
 4. Miejscem realizacji oddziaływań będzie Sala Konferencyjna Starostwa Powiatowego w Mońkach, Aleja Niepodległości 3, 19 – 100 Mońki, poza godzinami pracy Urzędu.
 5. W ramach realizacji Programu przewiduje się:
 1. Spotkanie kwalifikacyjne, które obejmie działania diagnostyczne,
 2. zawarcie kontraktu z uczestnikiem programu, w którym uczestnik zaakceptuje reguły uczestnictwa w Programie i zobowiąże się do poszanowania zasad współżycia społecznego oraz rozpocznie udział w spotkaniach indywidualnych,
 3. sporządzenie diagnozy pogłębionej
 4. przeprowadzenie zajęć w formie spotkań indywidualnych (minimum 10 godzin dla każdego uczestnika;
 5. tematyka spotkań indywidualnych przewiduje poniższe treści merytoryczne:
 • trening kompetencji społecznych;
 • formy, oblicza i rodzaje przemocy;
 • radzenie sobie z trudnymi uczuciami;
 • branie odpowiedzialności za swoje uczucia i zachowania;
 • przełamywanie stereotypów, mitów, przekonań dotyczących płci, pełnionych ról społecznych;
 • rozumienie pojęcia przemoc ekonomiczna i sposobów jej używania;
 • nadużycie emocjonalne i seksualne dzieci;
 • budowanie poczucia bezpieczeństwa;
 • tolerancja i szacunek wobec partnera i członków rodziny.
 1. opracowanie sprawozdania końcowego z realizacji programu;
 2. Oddziaływania psychologiczno – terapeutyczne mogą być prowadzone przez osoby,  które spełniają wymagania formalne zgodne  z § 9 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej  z dnia 22 lutego 2011 roku w sprawie standardu podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, kwalifikacji osób zatrudnionych   w tych ośrodkach, szczegółowych kierunków prowadzenia oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie oraz kwalifikacji osób prowadzących oddziaływania korekcyjno – edukacyjne (Dz. U. z 2011r., Nr 50, poz. 259) oraz posiadają uprawnienia do prowadzenia zajęć psychologicznych i/lub terapeutycznych.
 3. ukończyły studia II stopnia na jednym z kierunków: psychologia, pedagogika, pedagogika specjalna, nauki o rodzinie, politologia, politologia i nauki społeczne w zakresie pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, resocjalizacji lub pracy socjalnej, albo na innym kierunku uzupełnionym studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, resocjalizacji;
 4. posiadają zaświadczenie o ukończeniu szkoleń w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w wymiarze co najmniej 100 godzin, w tym  w wymiarze 50 godzin
  w zakresie pracy z osobami stosującymi przemoc w rodzinie;
 5. mają udokumentowany co najmniej 3-letni staż pracy w instytucjach realizujących zadania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
 6. Kandydat powinien złożyć:
 1. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe w zakresie przeciwdziałania przemocy  w rodzinie (zgodnie z rozdziałem IV),
 2. oświadczenie zainteresowanego o korzystaniu z pełni praw publicznych, o zdolności do czynności prawnych oraz o niekaralności za przestępstwo umyślne lub za umyślne przestępstwo skarbowe.

Wymienione dokumenty należy przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście lub kurierem w zamkniętej kopercie w terminie do dnia 31.03.2021r. na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Aleja Niepodległości 3/3, 19 – 100 Mońki
z dopiskiem – Prowadzenieprogramu  psychologiczno – terapeutycznego dla osób stosujących  przemoc w rodzinie na rok 2021”
Oferty złożone po upływie wskazanego terminu nie będą podlegały ocenie.
Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi osobami.
Złożonych dokumentów nie zwracamy.

Kierownik PCPR w Mońkach
Emilia Niedziołko

Read More

AKTYWNY SAMORZĄD 2021

W bieżącym roku w ramach programu Aktywny Samorząd realizowane będą następujące formy wsparcia:
Moduł I: 

 1. Obszar A Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, adresowana do osób  z orzeczeniem o niepełnosprawności w przypadku osób do 16 roku życia lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu, wiek do 18 lat lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie, maksymalna kwota dofinansowania to 10 000,00 zł (z zastrzeżeniem na zakup siedziska lub fotelika do przewozu osoby niepełnosprawnej 6 000 zł), udział własny osoby niepełnosprawnej 15 %;
 2. Obszar A Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu, wiek aktywności zawodowej, maksymalna kwota dofinansowania to 4 800,00 zł w tym kurs egzamin 2 100,00 zł(kategoria B), 3 500,00 zł(pozostałe kategorie),
  800,00 zł(inne koszty), udział własny osoby niepełnosprawnej 25 %;
 3. Obszar A Zadanie 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego, wiek aktywności zawodowej, maksymalna kwota dofinansowania to 4 800,00 zł w tym kurs egzamin 2 100,00 zł(kategoria B), 3 500,00 zł(pozostałe kategorie), 800,00 zł(inne koszty), dodatkowo tłumacz języka migowego 500,00 zł, udział własny osoby niepełnosprawnej 25 %;,
 4. Obszar A Zadanie 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu, wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie, maksymalna kwota dofinansowania to 4 000,00 zł, udział własny osoby niepełnosprawnej 15 %;
 5. Obszar B Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności w przypadku osób do 16 roku życia lub do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku lub obu kończyn górnych, wiek do 18 lat lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie, maksymalna kwota dofinansowania dla osoby niewidomej to 24 000,00 zł, z czego na urządzenia brajlowskie 15 000,00 zł, dla pozostałych osób z dysfunkcją narządu wzroku 9 000,00 zł, dla osoby z dysfunkcją obu kończyn górnych 7 000,000 zł, udział własny osoby niepełnosprawnej 10 %;
 6. Obszar B Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania, pomoc udzielona w ramach Obszaru B, maksymalna kwota dofinansowania dla osoby głuchoniewidomej 4 000 zł, dla osoby z dysfunkcją narządu słuchu 3 000 zł, dla pozostałych adresatów programu 2 000 zł, istnieje możliwość zwiększenia kwoty dofinansowania w indywidualnych przypadkach, max o 100 %, wyłącznie w przypadku, gdy poziom dysfunkcji narządu. Wzroku lub słuchu wymaga zwiększenia liczby godzin szkolenia, udział własny
  nie wymagany;
 7. Obszar B Zadanie 3 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku, wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie, maksymalna kwota dofinansowania to 7 500,00 zł, udział własny osoby niepełnosprawnej 10 %;
 8. Obszar B Zadanie 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności w przypadku osób do 16 roku życia lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy, wiek do 18 lat lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie, maksymalna kwota dofinansowania to 4 000,00 zł, udział własny osoby niepełnosprawnej 10 %;
 9. Obszar B Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności w przypadku osób do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, pomoc udzielona w zadaniu 1,3,4, maksymalna kwota dofinansowania to 1 500,00 zł, udział własny osoby niepełnosprawnej 10 %;
 10. Obszar C Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności i dysfunkcją uniemożliwiającą samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym, wiek do 18 lat lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie, maksymalna kwota dofinansowania to 10 000,00 zł (z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania do kwoty rekomendowanej przez eksperta PFRON, jednak nie więcej niż 25 000 zł), udział własny osoby niepełnosprawnej 10 %;
 11. Obszar C Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności w przypadku osób do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, maksymalna kwota dofinansowania to 3 500,00 zł (z czego na zakup jednego akumulatora nie więcej niż 1 000 zł , udział własny osoby niepełnosprawnej nie wymagany;
 12. Obszar C Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości, adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności, wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie, maksymalna kwota dofinansowania to po amputacji w zakresie ręki 12 000 zł, przedramienia 26 000 zł, ramienia i wyłuszczenia w stawie barkowym 30 000 zł, na poziomie stopy lub podudzia 18 000 zł, na wysokości uda (także przez staw kolanowy) 25 000 zł, uda i wyłuszczeniu w stawie biodrowym 30 000 zł, z możliwością zwiększenia (opinia eksperta PFRON dla zdolności do pracy wnioskodawcy), udział własny osoby niepełnosprawnej 10%;
 13. Obszar C Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości), adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności, wiek aktywności lub zatrudnienie, maksymalna kwota dofinansowania to do 30% kwot o których mowa w zadaniu 3, udział własny osoby niepełnosprawnej 10%.
 14. Obszar C Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności w przypadku osób do 16 roku życia, z dysfunkcją narządu ruchu, wiek do 18 lat lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie, maksymalna kwota dofinansowania to 7 500,00 zł, udział własny osoby niepełnosprawnej 25 %;
 15. Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj. dziecka będącego pod opieką wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką, adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, którzy są przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym dziecka, aktywność zawodowa, maksymalna kwota dofinansowania to 3 600,00 zł (miesięcznie nie więcej niż 300,00 zł), udział własny osoby niepełnosprawnej 15 %;

Aktywny samorząd Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym  poprzez dofinansowanie kosztów edukacji w szkole policealnej, kolegium lub w szkole wyższej studia pierwszego i drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe. 
Celem główny programu – jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.
W ramach modułu II kwota dofinansowania kosztów nauki, dotyczących semestru/półrocza objętego dofinansowaniem, wynosi w przypadku:

 • dodatku na pokrycie kosztów kształcenia:

 do 1.000 zł dla wnioskodawców pobierających naukę w szkole policealnej lub w kolegium;
 do 1 500 zł dla pozostałych wnioskodawców;

 • dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego – do 4.000 zł;
 • opłaty za naukę (czesne) do 4 000 zł – równowartość kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku), niezależnie od daty poniesienia kosztów, przy czym dofinansowanie powyżej kwoty 4 000 zł jest możliwe wyłącznie w przypadku, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy nie przekracza kwoty 764 zł (netto) na osobę.

Dodatek na pokrycie innych kosztów kształcenia ma charakter progresywny i motywacyjny.
Wysokość dodatku jest uzależniona od poziomu nauki i postępów w nauce. W stosunku  do wyliczonej dla Wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku, wysokość dodatku możliwego do wypłaty wynosi:

 • do 50% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku pobierania nauki na pierwszym roku nauki w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym, w przypadku form kształcenia trwających jeden rok – do 75% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku;
 • do 75% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku pobierania nauki na kolejnym, drugim roku edukacji w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym;
 • do 100% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku pobierania nauki w kolejnych latach (od trzeciego roku) danej formy edukacji na poziomie wyższym, przy czym studenci studiów II stopnia i uczestnicy studiów doktoranckich mogą otrzymać dodatek w kwocie maksymalnej na każdym etapie nauki.

Warunki zwiększenia dofinansowania w formie dodatku na pokrycie innych (niż czesne) kosztów kształcenia

Dodatek (1.000 lub 1.500 zł) może być zwiększony, nie więcej niż o:

1) 700 zł – w przypadkach, które określi realizator programu;

2) 500 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca ponosi koszty z tytułu pobierania nauki poza miejscem zamieszkania;

3) 300 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca posiada aktualną (ważną) Kartę Dużej Rodziny;

4) 300 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca pobiera naukę jednocześnie na dwóch kierunkach studiów/nauki (przyznanie tej kwoty oznacza dofinansowanie kosztów nauki/udzielenie pomocy także na drugim kierunku);

5) 200 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca studiuje w przyspieszonym trybie;

6) 300 zł – w  przypadku, gdy wnioskodawcą jest osoba poszkodowana w 2020 lub w 2021 roku w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych;

7) 300 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca korzysta z usług tłumacza języka migowego,

8) 800 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca posiada podpis elektroniczny/Profil Zaufany na platformie ePUAP i złoży wniosek o dofinansowanie w formie elektronicznej w dedykowanym systemie przygotowanym przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przy czym możliwość ta dotyczy tylko tych wnioskodawców, którzy skorzystają z tego zwiększenia po raz pierwszy (wsparcie jest jednorazowe);

9) 500 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca w poprzednim semestrze pobierał lub aktualnie pobiera naukę w formie zdalnej (w związku z pandemią).

Jeśli osoba niepełnosprawna pobiera naukę jednocześnie na dwóch lub więcej kierunkach studiów wyższych, kwota dofinansowania do czesnego na drugim i kolejnych kierunkach może wynieść do 50% kosztów czesnego ponoszonego na każdym z tych kierunków. Dofinansowanie powyżej kwoty 2.000 zł jest możliwe, jeśli wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu Wnioskodawcy nie przekracza kwoty 764 zł (netto) na osobę.

Warunki dopuszczalności pomocy w formie dofinansowania kosztów nauki zawarte są w ust. 19 dokumentu pn. „Kierunki działań (…)” w 2021 r. Prosimy zapoznać się z nimi przed złożeniem wniosku.

Dodatkowo, przypominamy:

 • W przypadku osób, które mają wszczęty przewód doktorski, a nie są doktorantami szkoły doktorskiej lub uczestnikami studiów doktoranckich, przysługuje wyłącznie dodatek na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego,
 • dofinansowanie w ramach modułu II nie przysługuje w trakcie przerwy w nauce (np. urlop dziekański, urlop zdrowotny),
 • decyzję o wysokości pomocy dla Wnioskodawcy podejmuje wyłącznie samorząd powiatowy,
 • kwota dofinansowania nie może być wyższa niż kwota wnioskowana przez Wnioskodawcę,
 • decyzja w sprawie udzielenia i wysokości dodatku na pokrycie kosztów kształcenia, należy do kompetencji samorządu powiatowego – aby wsparciem objąć wszystkich Wnioskodawców, samorząd może obniżyć zakres i wysokość dofinansowania
  do poziomu, jaki wynika z wysokości kwot wnioskowanych we wszystkich wnioskach (zapotrzebowania) i kwoty przeznaczonej na realizację programu,
 • Wnioskodawca, który w okresie objętym dofinansowaniem, z przyczyn innych niż niezależnych od niego (np. stan zdrowia) – nie uczęszczał na zajęcia objęte planem/ programem studiów/nauki, a w przypadku przewodu doktorskiego – nie realizował przewodu doktorskiego zgodnie z przyjętym harmonogramem, zobowiązany jest do zwrotu kwoty dofinansowania kosztów nauki w tym semestrze/półroczu.

WNIOSKI DOTYCZĄCE PILOTAŻOWEGO PROGRAMU AKTYWNY SAMORZĄD W ROKU 2021 BĘDĄ PRZYJMOWANE:

 • MODUŁ I – od 01.03.2021 r. do 31.08.2021 r.
 • MODUŁ II

– od 01.03.2021 r. do 31.03.2021 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2020/2021)
– od 01.09.2021 do 10.10.2021 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2021/2022)

W dniu 27 września 2019 r. został uruchomiony nabór elektroniczny Aktywny samorząd Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, realizowany przez Portal informacyjny Systemu Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON.
Link do Portalu informacyjnego Systemu Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON:
https://portal-sow.pfron.org.pl/opencms/export/sites/pfron-sow/sow/
Pozostałe warunki dofinansowania są opisane szczegółowo w dokumencie pod nazwą: „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu – Aktywny samorząd  w 2021 roku” znajdujące się na stronie www.pfron.org.pl
AKtualne wnioski są dostępne w „PLIKACH DO POBRANIA” na stronie głównej PCPR w Mońkach

Read More

UNIEWAŻNIENIE NABORU NA WOLNE STANOWISKO PRACY

NIEWAŻNIENIE NABORU NA WOLNE STANOWISKO PRACY:
PRACOWNIK SOCJALNY W POWIATOWYM CENTRUM POMOCY RODZINIE W MOŃKACH

Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mońkach, unieważnia nabór na wolne stanowisko pracy: pracownik socjalny w Powiaotwym Centrum Pomocy Rodzinie w Mońkach, ogłosoznym w dniu 14 stycznia 2021r. w Biuletynie Informacyji Publicznej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mońkach http://bip.pcpr.st.monki.wrotapodlasia.pl/nabornanowestanowiskopracy/ oraz stronie internetowej PCPR w Mońkach http://www.pcpr.monki.pl/, z przyczyn organizacyjnych.

Read More

NABÓR NA STANOWISKO PRACOWNIK SOCJALNY

NABÓR NA STANOWISKO PRACOWNIK SOCJALNY
KIEROWNIK POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W MOŃKACH OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO PRACOWNIKA SOCJALNEGO

 1. NAZWA I ADRES JEDNOSTKI: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mońkach, Al. Niepodległości 3,
  19-100 Mońki
 2. OKREŚLENIE STANOWISKA: Pracownik socjalny
 3. WYMIAR ETATU: pełen etat
 4. FORMA ZATRUDNIENIA: umowę o pracę
 5. WYMAGANIA NIEZBĘDNE:
  1. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,
  2. Nieposzlakowana opinia,
  3. Obywatelstwo polskie,
  4. Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
  5. Niekaralność za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe oraz za przestępstwa popełnione umyślnie.
 6. Niezbędne wykształcenie:

Zgodnie z art.116 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r o pomocy społecznej (Dz.U. z 2019., poz. 1507 ze zm.) pracownikiem socjalnym może być osoba, która spełnia co najmniej jeden z wymienionych warunków:

 1. Posiada dyplom kolegium pracowników służb społecznych
 2. Ukończyła studia wyższe na kierunku praca socjalna
 3. Ukończyła studia wyższe o specjalności praca socjalna na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie.

Treść przepisu art.116 ust.1 pkt 3 należy czytać łącznie z treścią przepisu art.116 ust.1a; dotyczy studentów, którzy rozpoczęli realizacje wskazanej wyżej specjalności począwszy od dnia 1 października 2008 r., a dyplom ukończenia studiów uzyskali w nieprzekraczającym terminie do dnia 31 grudnia 2013 roku.

 1. Doświadczenie w pracy na stanowisku pracownika socjalnego.
 2. Wymagania dodatkowe:
 1. Znajomość ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
 2. Znajomość ustawy o pomocy społecznej,
 3. Znajomość ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
 4. Znajomość przepisów wynikających z Kodeksu Postępowania Administracyjnego,
 5. Znajomość lokalnego środowiska oraz umiejętność nawiązywania współpracy
  z innymi jednostkami i instytucjami,
 6. Znajomość przepisów samorządowych,
 7. Znajomość obsługi komputera i programów biurowych (np. Program POMOST STD),
 8. Samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy,
 9. Umiejętność pracy w zespole,
 10. Odporność na sytuacje stresowe
 11. Dyspozycyjność, rzetelność, odpowiedzialność.
 12. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
  1. Praca socjalna
  2. Dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej, z pieczy zastępczej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń
  3. Udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania życiowych spraw osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej; skuteczne posługiwanie się przepisami w realizacji tych zadań.
  4. Pomoc w uzyskaniu dla osób w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskaniu pomocy.
  5. Pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokojeniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych.
  6. Współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu, wdrożeniu oraz rozwijaniu regionalnych i lokalnych programów pomocy społecznej.
  7. Przygotowywanie decyzji administracyjnych.
  8. Sporządzanie okresowych sprawozdań (opisowych) z realizacji zadań.
  9. Pomoc uchodźcom:
 1. opracowywanie programów indywidualnej adopcji i ich realizacja,
 2. opracowywanie programów działań integracyjnych
 1. Organizowanie szkoleń, kursów, seminariów dla kadr pomocy społecznej z terenu powiatu oraz osób z organizacji pozarządowych.
 2. Umieszczanie dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych, prowadzenie dokumentacji.
 3. Wydawanie decyzji dotyczących odpłatności rodziców biologicznych za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.
 4. Realizacja programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar tej przemocy.
 5. Realizacja innych działań w zakresie uregulowanym odrębnymi przepisami.
 6. Wykonywanie innych zadań zleconych przez przełożonego.

VII. WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Wypełniony czytelnie kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie z numerem telefonu kontaktowego, według załącznika nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
 2. CV
 3. List motywacyjny – czytelny i podpisany.
 4. Kserokopie, potwierdzone za zgodność z oryginałem, dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji.
 5. Kserokopie, potwierdzone za zgodność z oryginałem, dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego doświadczenia zawodowego (np. referencje, świadectwa pracy, zakresy czynności).
 6. Oświadczenie kandydata złożone pod odpowiedzialnością karną, zgodnie z art.23 Kodeksu karnego, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyśle przestępstwo lub umyśle przestępstwo skarbowe, według załącznika nr 2 do niniejszego ogłoszenia.
 7. Oświadczenie kandydata złożone pod odpowiedzialnością karną, zgodnie z art. 23 Kodeksu karnego o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych, według załącznika nr 3 do niniejszego ogłoszenia.
 8. Oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku pracownika socjalnego, według załącznika nr 4 do niniejszego ogłoszenia.
 9. Oświadczenie kandydata zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w załączonych dokumentach, – wymagane jeśli przekazane dane obejmują szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (tj. informacje o pochodzeniu rasowym lub etnicznym, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych, dane dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej)., według załącznika nr 5 do niniejszego ogłoszenia.

Wszystkie dokumenty aplikacyjne powinny być wypełnione i sporządzone w sposób czytelny. W przypadku zatrudnienia, kandydat będzie obowiązany dostarczyć oryginalne dokumenty do wglądu.

 1. Termin i miejsce składania wymaganych dokumentów:
 2. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać do dnia 29 stycznia 2021r. do godz. 15:00 w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mońkach, Al. Niepodległości 3, 19-100 Mońki w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

„Nabór na stanowisko: Pracownik Socjalny w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Mońkach ” (decyduje
data doręczenia dokumentów do PCPR w Mońkach)
.

 1. Informacje dodatkowe:
 1. Oferty, które wpłyną do PCPR w Mońkach po terminie określonym w pkt 1 nie będą rozpatrywane i podlegają archiwizacji.
 2. Ostateczna decyzja o zatrudnieniu na stanowisko pracownik socjalny nastąpi po analizie złożonych dokumentów i rozmowy kwalifikacyjnej. Informacja
  o wynikach naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej PCPR http://bip.pcpr.st.monki.wrotapodlasia.pl/
 3. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mońkach zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyny, na każdym jego etapie.
 4. Dodatkowych informacji udziela:

Pani Emilia Niedziołko – Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w  Mońkach, pod numerem telefonu: 85 716-61-00
w godzinach 8.00 – 14.00

Read More

UWAGA nowe wnioski

  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mońkach informuje, iż od dnia 01.01.2021r. obowiązuje nowy druk wniosku
o dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze oraz nowy druk wniosku  o dofinansowanie ze środków PFRON uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym.
         Jednocześnie informujemy, iż istnieje możliwość złozenia ww. wniosków internetowo w Systemie Obsługi Wspracia, tzw. SOW. https://sow.pfron.org.pl/.

Read More

Zaproszenie do składania ofert dotyczących wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mońkach zaprasza instytucje finansowe do składania ofert na zarządzanie Pracowniczymi Planami Kapitałowymi (PPK) zgodnie z ustawą
z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych. 
 Od podmiotów zainteresowanych złożeniem oferty wymaga się:
1. Złożenia szczegółowego zakresu usług oferowanych przez instytucję finansową w ramach obsługi PPK.
2. Dokumentu potwierdzającego doświadczenie w zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi lub emerytalnymi – min. 3 lata.
3. Dokumentu potwierdzającego średnioroczną stopę zwrotu osiąganą przez poszczególne fundusze emerytalne zarządzane przez daną instytucję finansową.
4. Podania wysokości wynagrodzenia za zarządzanie funduszem inwestycyjnym, funduszem emerytalnym lub subfunduszem.
5. Wskazanie zabezpieczenia środków zgromadzonych na kontach osobistych pracowników na wypadek upadku instytucji finansowej lub przejęcia przez inny podmiot.
6. Określenie dodatkowych korzyści dla pracowników.
7. Wskazanie form wsparcia w procesie implementacji PPK (np. opiekun dedykowany dla pracodawcy, udokumentowane działania informacyjne oraz przeprowadzanie kampanii informacyjnej wśród pracowników, przeszkolenie wyznaczonych pracowników z zakresu zasad i obsługi administracyjnej PPK, itp.)
 Oferty należy składać w formie pisemnej na adres:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mońkach
Aleja Niepodległości 3
19-100 Mońki
 Termin składania ofert upływa 30 grudnia 2020 r.
Z wybranym podmiotem, który złoży ofertę w terminie od dnia ukazania się ogłoszenia do dnia 30 grudnia 2020r.,  zostanie zawarta umowa na warunkach wynegocjowanych.
Oferentom nie przysługują żadne roszczenia względem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mońkach gdyby nie przeprowadzono negocjacji lub umowa nie została podpisana.

Read More

Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mońkach informuje, iż PFRON kontynuuje wsparcie oferowane w ramach Modułu III programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”.      Aktualnie wnioski o dofinansowanie w ramach Modułu III mogą być składane przez osoby niepełnosprawne do Realizatorów programu do dnia 16 listopada 2020 r.       Bieżące informacje o programie oraz wzory formularzy dostępne są na stronie internetowej Funduszu w zakładce dedykowanej programowi „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”.

Read More

Informacja o przystąpieniu do realizacji projektu

Powiat Moniecki przy współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie  w Mońkach przystąpił do realizacji projektu p.n.: „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie pandemii COVID-19” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020 – Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.           Celem projektu jest zapobieganie i ograniczanie negatywnych skutków epidemii w obszarze pieczy zastępczej poprzez wzmocnienie rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka, placówek opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych, interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych, w zakresie bezpiecznej realizacji zadań tych podmiotów w okresie epidemii.              Liderem projektu jest Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.Partnerem projektu w realizacji zadań na terenie województwa podlaskiego jest Wojewoda Podlaski. Środki finansowe w łącznej kwocie 112.617,00 zł przyznane przez Wojewodę Podlaskiego w ramach zawartej umowy z dnia 24.07.2020r. zostaną przeznaczone na wsparcie wychowanków umieszczonych w rodzinnych podmiotach pieczy zastępczej w sytuacji zagrożenia epidemią choroby COVID – 19 poprzez:

 • zakup 38 laptopów z oprogramowaniem, odpowiadających swoimi parametrami technicznymi standardom pracy w warunkach zdalnego nauczania,
 • zakup 6 zestawów oprogramowania dla osoby z niepełnosprawnościami, aktywizujące i edukacyjne wspomagające rozwój osoby z niepełnosprawnością zaburzeń mowy, niepełnosprawnością intelektualną, rozwijające percepcję wzrokową, słuchową, wspierające koordynację wzrokowo-słuchowo-ruchową, rozwijające zdolności poznawcze i szkolne, kształtujące umiejętności językowe,
 • zakup środków ochrony osobistej do bezpośredniej walki z epidemią w postaci: maseczek, rękawiczek oraz płynu do dezynfekcji rąk,
 • zakup 10 sztuk sprzętu audiowizualnego.

Wsparciem zostanie objętych łącznie 29 rodzin zastępczych i rodzinny dom dziecka, tj. 68 osób.

Read More