O g ł o s z e n i e

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mońkach
z siedzibą: 19 – 100 Mońki, Aleja Niepodległości 3/3
ogłasza nabór Kandydatów do prowadzenia
„Programu psychologiczno – terapeutycznego dla osób stosujących przemoc w rodzinie”

 1. Program zajęć psychologiczno – terapeutycznego dla osób stosujących przemoc, realizowany  w 2021 r. w oparciu o:
 1. ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r., poz. 218 ze zm.), rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie standardu podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, kwalifikacji osób zatrudnionych w tych ośrodkach, szczegółowych kierunków prowadzenia oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie oraz kwalifikacji osób prowadzących oddziaływania korekcyjno – edukacyjne (Dz. U. Nr 50, poz. 259),
 2. Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020 przyjęty Uchwałą Rady Ministrów Nr 76 z dnia 29 kwietnia 2014 r. (M.P. poz. 445),
 3. Wytyczne  do realizacji programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych  dla osób stosujących przemoc w rodzinie – zasady otrzymania i wykorzystania dotacji
  z budżetu państwa.
 4. Miejscem realizacji oddziaływań będzie Sala Konferencyjna Starostwa Powiatowego w Mońkach, Aleja Niepodległości 3, 19 – 100 Mońki, poza godzinami pracy Urzędu.
 5. W ramach realizacji Programu przewiduje się:
 1. Spotkanie kwalifikacyjne, które obejmie działania diagnostyczne,
 2. zawarcie kontraktu z uczestnikiem programu, w którym uczestnik zaakceptuje reguły uczestnictwa w Programie i zobowiąże się do poszanowania zasad współżycia społecznego oraz rozpocznie udział w spotkaniach indywidualnych,
 3. sporządzenie diagnozy pogłębionej
 4. przeprowadzenie zajęć w formie spotkań indywidualnych (minimum 10 godzin dla każdego uczestnika;
 5. tematyka spotkań indywidualnych przewiduje poniższe treści merytoryczne:
 • trening kompetencji społecznych;
 • formy, oblicza i rodzaje przemocy;
 • radzenie sobie z trudnymi uczuciami;
 • branie odpowiedzialności za swoje uczucia i zachowania;
 • przełamywanie stereotypów, mitów, przekonań dotyczących płci, pełnionych ról społecznych;
 • rozumienie pojęcia przemoc ekonomiczna i sposobów jej używania;
 • nadużycie emocjonalne i seksualne dzieci;
 • budowanie poczucia bezpieczeństwa;
 • tolerancja i szacunek wobec partnera i członków rodziny.
 1. opracowanie sprawozdania końcowego z realizacji programu;
 2. Oddziaływania psychologiczno – terapeutyczne mogą być prowadzone przez osoby,  które spełniają wymagania formalne zgodne  z § 9 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej  z dnia 22 lutego 2011 roku w sprawie standardu podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, kwalifikacji osób zatrudnionych   w tych ośrodkach, szczegółowych kierunków prowadzenia oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie oraz kwalifikacji osób prowadzących oddziaływania korekcyjno – edukacyjne (Dz. U. z 2011r., Nr 50, poz. 259) oraz posiadają uprawnienia do prowadzenia zajęć psychologicznych i/lub terapeutycznych.
 3. ukończyły studia II stopnia na jednym z kierunków: psychologia, pedagogika, pedagogika specjalna, nauki o rodzinie, politologia, politologia i nauki społeczne w zakresie pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, resocjalizacji lub pracy socjalnej, albo na innym kierunku uzupełnionym studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, resocjalizacji;
 4. posiadają zaświadczenie o ukończeniu szkoleń w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w wymiarze co najmniej 100 godzin, w tym  w wymiarze 50 godzin
  w zakresie pracy z osobami stosującymi przemoc w rodzinie;
 5. mają udokumentowany co najmniej 3-letni staż pracy w instytucjach realizujących zadania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
 6. Kandydat powinien złożyć:
 1. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe w zakresie przeciwdziałania przemocy  w rodzinie (zgodnie z rozdziałem IV),
 2. oświadczenie zainteresowanego o korzystaniu z pełni praw publicznych, o zdolności do czynności prawnych oraz o niekaralności za przestępstwo umyślne lub za umyślne przestępstwo skarbowe.

Wymienione dokumenty należy przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście lub kurierem w zamkniętej kopercie w terminie do dnia 31.03.2021r. na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Aleja Niepodległości 3/3, 19 – 100 Mońki
z dopiskiem – Prowadzenieprogramu  psychologiczno – terapeutycznego dla osób stosujących  przemoc w rodzinie na rok 2021”
Oferty złożone po upływie wskazanego terminu nie będą podlegały ocenie.
Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi osobami.
Złożonych dokumentów nie zwracamy.

Kierownik PCPR w Mońkach
Emilia Niedziołko