Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021

Projekt realizowany ze środków Solidarnościowego Funduszu w ramach resortowego programu Ministra  Rodziny i Polityki Społecznej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mońkach ogłasza nabór zgłoszeń osób niepełnosprawnych oraz asystentów chętnych do wzięcia udziału w programie „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021. Program finansowany jest ze środków Solidarnościowego Funduszu w ramach resortowego Programu Ministra Rodzinyi Polityki Społecznej.      Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021 dedykowany  jest do dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz do osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego, które wymagają usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym zamieszkujących na terenie Powiatu Monieckiego.
     Osoby zainteresowane wsparciem w postaci bezpłatnych usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej proszone są o wypełnienie „Karty zgłoszenia osoby niepełnosprawnej 2021 AOON” stanowiącej załącznik Nr 1do niniejszego ogłoszenia razem z kserokopią orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub równoważnego. Osoby zgłaszające się jako asystenci osób niepełnosprawnych proszeni są o wypełnienie „Karty zgłoszenia asystent 2021” i przesłanie lub osobiste doręczenie do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mońkach z siedzibą przy Alei Niepodległości 3, 19 – 100 Mońki. Wzór formularzy kart zgłoszenia można otrzymać w siedzibie PCPR lub  pobrać ze strony Centrum – www.pcpr.monki.plZgłoszenia przyjmowane będą również w formie korespondencyjnej oraz drogą elektroniczną na adres pcpr_monki@wp.pl.
     Nabór  zgłoszeń  wniosków  prowadzony  będzie w terminie od dnia 15.03.2021 r. do dnia 29.03.2021 r. do godziny 1500. Wnioski złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku dużej ilości wniosków dotyczących uczestników programu, będą one rozpatrywane indywidualnie pod kątem potrzeb osób niepełnosprawnych oraz głównych założeń programu. O zakwalifikowaniu do programu zadecyduje Komisja Rekrutacyjna,a informacja  zainteresowanym osobom zostanie przekazana telefonicznie. 
Cel Programu:
Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:

 1. dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
 2. osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego.

 Program ma także zapewniać:

 1. możliwość skorzystania przez osoby niepełnosprawne z pomocy asystenta przy wykonywaniu codziennych czynności i funkcjonowaniu w życiu społecznym;
 2. ograniczenie skutków niepełnosprawności oraz stymulowanie osoby niepełnosprawnej do podejmowania aktywności i umożliwienie realizowania prawa do niezależnego życia;
 3. przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych, umożliwienie osobom niepełnosprawnym uczestnictwa w życiu lokalnej społeczności np. poprzez udział w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych czy też sportowych;
 4. zwiększenie wsparcia świadczonego przez asystentów ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (ASPE) w zakresie wsparcia niepełnosprawnych uczniów, także w innych wymiarach życia i funkcjonowania społecznego.

Usługi  asystenta mają polegać w szczególności na pomocy w następujących czynnościach:

 1. wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, społeczne lub sportowe);
 2. zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;
 3. załatwianiu spraw urzędowych;
 4. nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;
 5. korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
 6. wykonywaniu czynności dnia codziennego – w tym przez dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności – także w zaprowadzaniu i przyprowadzaniu ich do lub z placówki oświatowej1]).

Usługi asystenta mogą świadczyć:

 1. osoby posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej[2]), opiekun osoby starszej, opiekun medyczny,
 2. osoby posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnych w formie wolontariatu,
 3. osoby wskazane przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego.

      Limit godzin usług asystenta przypadających na 1 uczestnika Programu wynosi nie więcej niż 60 godzin miesięcznie. Limit godzin usług asystenta przypadających na 1 uczestnika Programu, w tym na 1 dziecko niepełnosprawne, dotyczy także osób niepełnosprawnych, które korzystają z usług asystenta w ramach innych programów/projektów jednakże łączna liczba godzin usług asystenta dla wszystkich programów/projektów wynosi nie więcej niż 60 godzin miesięcznie. Limit godzin usług asystenta na 1 dziecko niepełnosprawne z ww. wskazaniami, a w przypadku opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych legitymujących się znacznym stopniem niepełnosprawności, którego rodzice lub osoby spokrewnione pobierają świadczenie pielęgnacyjne (tj. zrezygnowali ze świadczenia pracy) wynosi nie więcej niż 30 godzin miesięcznie     Usługi asystenta mogą być realizowane przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Do czasu pracy asystenta wlicza się czas oczekiwania/gotowości na świadczenie usług nie dłuższy niż 90 min. Jeśli czas oczekiwania wynosi więcej niż 90 min. to usługa nie będzie finansowana w ramach Programu.      Do udziału w Programie zaproszonych zostanie 18 osób niepełnosprawnych zamieszkujących na terenie Powiatu Monieckiego, w tym: 14 osób posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, 2 osoby posiadające orzeczenie  o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenia równoważne oraz 2 dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.


[1]) Usługa asystenta na terenie szkoły może być realizowana wyłącznie w przypadku, gdy szkoła nie zapewnia tej usługi.[2]Zawód asystenta osoby niepełnosprawnej jest wymieniony w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania pod symbolem 341201 w ramach grupy: Pracownicy wsparcia rodziny, pomocy społecznej i pracy socjalnej (symbol 3412).

Read More

Program psychologiczno-terapeutyczny dla osób stosujących przemoc w rodzinie

Program psychologiczno – terapeutyczny dla osób
stosujących przemoc w rodzinie

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mońkach informuje, że w ramach pozyskanych środków finansowych z budżetu Wojewody Podlaskiego, prowadzi nabór uczestników do  ,,Programu psychologiczno – terapeutycznego dla osób stosujących przemoc w rodzinie na rok 2021”. Program zostanie przeprowadzony po wstępnej kwalifikacji uczestników z chwilą zrekrutowania grupy docelowej w spotkaniach indywidualnych  z uczestnikami.  Zajęcia odbywać się będą w budynku Starostwa Powiatowego w Mońkach przy Alei Niepodległości 3.
Program jest rozszerzeniem oferty oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych skierowanych do osób stosujących przemoc w rodzinie.

Podstawowym celem programu są działania psychologiczno – terapeutyczne wobec osób stosujących przemoc  w rodzinie w celu zmiany wzorców zachowań.
Uczestnikami programu mogą być wyłącznie mieszkańcy Powiatu Monieckiego,w szczególności:

 1. osoby zgłaszające się samodzielnie lub skierowane przez podmioty i instytucje,
 2. osoby, które ukończyły program korekcyjno – edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Uczestnictwa w programie odmawia się:
1)      osobom chorym psychicznie,
2)      osobom z zaburzeniami emocjonalnymi i osobowości.

Zgłoszenia do programu przyjmowane są w PCPR w Mońkach, Aleja Niepodległości 3/3
– w terminie do 31 marca 2021 roku w godz.7:30 – 15:30, a także drogą elektroniczną e-mail: pcpr_monki@wp.pl. Osoba do kontaktu – p. Emilia Niedziołko – nr tel. 85 716 61 00.

 Kierownik PCPR w Mońkach
Emilia Niedziołko

Read More

Nabór Kandydatów do prowadzenia „Programu psychologiczno – terapeutycznego dla osób stosujących przemoc w rodzinie”

O g ł o s z e n i e

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mońkach
z siedzibą: 19 – 100 Mońki, Aleja Niepodległości 3/3
ogłasza nabór Kandydatów do prowadzenia
„Programu psychologiczno – terapeutycznego dla osób stosujących przemoc w rodzinie”

 1. Program zajęć psychologiczno – terapeutycznego dla osób stosujących przemoc, realizowany  w 2021 r. w oparciu o:
 1. ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r., poz. 218 ze zm.), rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie standardu podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, kwalifikacji osób zatrudnionych w tych ośrodkach, szczegółowych kierunków prowadzenia oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie oraz kwalifikacji osób prowadzących oddziaływania korekcyjno – edukacyjne (Dz. U. Nr 50, poz. 259),
 2. Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020 przyjęty Uchwałą Rady Ministrów Nr 76 z dnia 29 kwietnia 2014 r. (M.P. poz. 445),
 3. Wytyczne  do realizacji programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych  dla osób stosujących przemoc w rodzinie – zasady otrzymania i wykorzystania dotacji
  z budżetu państwa.
 4. Miejscem realizacji oddziaływań będzie Sala Konferencyjna Starostwa Powiatowego w Mońkach, Aleja Niepodległości 3, 19 – 100 Mońki, poza godzinami pracy Urzędu.
 5. W ramach realizacji Programu przewiduje się:
 1. Spotkanie kwalifikacyjne, które obejmie działania diagnostyczne,
 2. zawarcie kontraktu z uczestnikiem programu, w którym uczestnik zaakceptuje reguły uczestnictwa w Programie i zobowiąże się do poszanowania zasad współżycia społecznego oraz rozpocznie udział w spotkaniach indywidualnych,
 3. sporządzenie diagnozy pogłębionej
 4. przeprowadzenie zajęć w formie spotkań indywidualnych (minimum 10 godzin dla każdego uczestnika;
 5. tematyka spotkań indywidualnych przewiduje poniższe treści merytoryczne:
 • trening kompetencji społecznych;
 • formy, oblicza i rodzaje przemocy;
 • radzenie sobie z trudnymi uczuciami;
 • branie odpowiedzialności za swoje uczucia i zachowania;
 • przełamywanie stereotypów, mitów, przekonań dotyczących płci, pełnionych ról społecznych;
 • rozumienie pojęcia przemoc ekonomiczna i sposobów jej używania;
 • nadużycie emocjonalne i seksualne dzieci;
 • budowanie poczucia bezpieczeństwa;
 • tolerancja i szacunek wobec partnera i członków rodziny.
 1. opracowanie sprawozdania końcowego z realizacji programu;
 2. Oddziaływania psychologiczno – terapeutyczne mogą być prowadzone przez osoby,  które spełniają wymagania formalne zgodne  z § 9 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej  z dnia 22 lutego 2011 roku w sprawie standardu podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, kwalifikacji osób zatrudnionych   w tych ośrodkach, szczegółowych kierunków prowadzenia oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie oraz kwalifikacji osób prowadzących oddziaływania korekcyjno – edukacyjne (Dz. U. z 2011r., Nr 50, poz. 259) oraz posiadają uprawnienia do prowadzenia zajęć psychologicznych i/lub terapeutycznych.
 3. ukończyły studia II stopnia na jednym z kierunków: psychologia, pedagogika, pedagogika specjalna, nauki o rodzinie, politologia, politologia i nauki społeczne w zakresie pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, resocjalizacji lub pracy socjalnej, albo na innym kierunku uzupełnionym studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, resocjalizacji;
 4. posiadają zaświadczenie o ukończeniu szkoleń w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w wymiarze co najmniej 100 godzin, w tym  w wymiarze 50 godzin
  w zakresie pracy z osobami stosującymi przemoc w rodzinie;
 5. mają udokumentowany co najmniej 3-letni staż pracy w instytucjach realizujących zadania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
 6. Kandydat powinien złożyć:
 1. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe w zakresie przeciwdziałania przemocy  w rodzinie (zgodnie z rozdziałem IV),
 2. oświadczenie zainteresowanego o korzystaniu z pełni praw publicznych, o zdolności do czynności prawnych oraz o niekaralności za przestępstwo umyślne lub za umyślne przestępstwo skarbowe.

Wymienione dokumenty należy przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście lub kurierem w zamkniętej kopercie w terminie do dnia 31.03.2021r. na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Aleja Niepodległości 3/3, 19 – 100 Mońki
z dopiskiem – Prowadzenieprogramu  psychologiczno – terapeutycznego dla osób stosujących  przemoc w rodzinie na rok 2021”
Oferty złożone po upływie wskazanego terminu nie będą podlegały ocenie.
Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi osobami.
Złożonych dokumentów nie zwracamy.

Kierownik PCPR w Mońkach
Emilia Niedziołko

Read More