NABÓR NA STANOWISKO PRACOWNIK SOCJALNY
KIEROWNIK POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W MOŃKACH OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO PRACOWNIKA SOCJALNEGO

 1. NAZWA I ADRES JEDNOSTKI: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mońkach, Al. Niepodległości 3,
  19-100 Mońki
 2. OKREŚLENIE STANOWISKA: Pracownik socjalny
 3. WYMIAR ETATU: pełen etat
 4. FORMA ZATRUDNIENIA: umowę o pracę
 5. WYMAGANIA NIEZBĘDNE:
  1. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,
  2. Nieposzlakowana opinia,
  3. Obywatelstwo polskie,
  4. Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
  5. Niekaralność za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe oraz za przestępstwa popełnione umyślnie.
 6. Niezbędne wykształcenie:

Zgodnie z art.116 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r o pomocy społecznej (Dz.U. z 2019., poz. 1507 ze zm.) pracownikiem socjalnym może być osoba, która spełnia co najmniej jeden z wymienionych warunków:

 1. Posiada dyplom kolegium pracowników służb społecznych
 2. Ukończyła studia wyższe na kierunku praca socjalna
 3. Ukończyła studia wyższe o specjalności praca socjalna na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie.

Treść przepisu art.116 ust.1 pkt 3 należy czytać łącznie z treścią przepisu art.116 ust.1a; dotyczy studentów, którzy rozpoczęli realizacje wskazanej wyżej specjalności począwszy od dnia 1 października 2008 r., a dyplom ukończenia studiów uzyskali w nieprzekraczającym terminie do dnia 31 grudnia 2013 roku.

 1. Doświadczenie w pracy na stanowisku pracownika socjalnego.
 2. Wymagania dodatkowe:
 1. Znajomość ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
 2. Znajomość ustawy o pomocy społecznej,
 3. Znajomość ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
 4. Znajomość przepisów wynikających z Kodeksu Postępowania Administracyjnego,
 5. Znajomość lokalnego środowiska oraz umiejętność nawiązywania współpracy
  z innymi jednostkami i instytucjami,
 6. Znajomość przepisów samorządowych,
 7. Znajomość obsługi komputera i programów biurowych (np. Program POMOST STD),
 8. Samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy,
 9. Umiejętność pracy w zespole,
 10. Odporność na sytuacje stresowe
 11. Dyspozycyjność, rzetelność, odpowiedzialność.
 12. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
  1. Praca socjalna
  2. Dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej, z pieczy zastępczej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń
  3. Udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania życiowych spraw osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej; skuteczne posługiwanie się przepisami w realizacji tych zadań.
  4. Pomoc w uzyskaniu dla osób w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskaniu pomocy.
  5. Pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokojeniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych.
  6. Współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu, wdrożeniu oraz rozwijaniu regionalnych i lokalnych programów pomocy społecznej.
  7. Przygotowywanie decyzji administracyjnych.
  8. Sporządzanie okresowych sprawozdań (opisowych) z realizacji zadań.
  9. Pomoc uchodźcom:
 1. opracowywanie programów indywidualnej adopcji i ich realizacja,
 2. opracowywanie programów działań integracyjnych
 1. Organizowanie szkoleń, kursów, seminariów dla kadr pomocy społecznej z terenu powiatu oraz osób z organizacji pozarządowych.
 2. Umieszczanie dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych, prowadzenie dokumentacji.
 3. Wydawanie decyzji dotyczących odpłatności rodziców biologicznych za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.
 4. Realizacja programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar tej przemocy.
 5. Realizacja innych działań w zakresie uregulowanym odrębnymi przepisami.
 6. Wykonywanie innych zadań zleconych przez przełożonego.

VII. WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Wypełniony czytelnie kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie z numerem telefonu kontaktowego, według załącznika nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
 2. CV
 3. List motywacyjny – czytelny i podpisany.
 4. Kserokopie, potwierdzone za zgodność z oryginałem, dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji.
 5. Kserokopie, potwierdzone za zgodność z oryginałem, dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego doświadczenia zawodowego (np. referencje, świadectwa pracy, zakresy czynności).
 6. Oświadczenie kandydata złożone pod odpowiedzialnością karną, zgodnie z art.23 Kodeksu karnego, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyśle przestępstwo lub umyśle przestępstwo skarbowe, według załącznika nr 2 do niniejszego ogłoszenia.
 7. Oświadczenie kandydata złożone pod odpowiedzialnością karną, zgodnie z art. 23 Kodeksu karnego o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych, według załącznika nr 3 do niniejszego ogłoszenia.
 8. Oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku pracownika socjalnego, według załącznika nr 4 do niniejszego ogłoszenia.
 9. Oświadczenie kandydata zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w załączonych dokumentach, – wymagane jeśli przekazane dane obejmują szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (tj. informacje o pochodzeniu rasowym lub etnicznym, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych, dane dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej)., według załącznika nr 5 do niniejszego ogłoszenia.

Wszystkie dokumenty aplikacyjne powinny być wypełnione i sporządzone w sposób czytelny. W przypadku zatrudnienia, kandydat będzie obowiązany dostarczyć oryginalne dokumenty do wglądu.

 1. Termin i miejsce składania wymaganych dokumentów:
 2. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać do dnia 29 stycznia 2021r. do godz. 15:00 w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mońkach, Al. Niepodległości 3, 19-100 Mońki w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

„Nabór na stanowisko: Pracownik Socjalny w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Mońkach ” (decyduje
data doręczenia dokumentów do PCPR w Mońkach)
.

 1. Informacje dodatkowe:
 1. Oferty, które wpłyną do PCPR w Mońkach po terminie określonym w pkt 1 nie będą rozpatrywane i podlegają archiwizacji.
 2. Ostateczna decyzja o zatrudnieniu na stanowisko pracownik socjalny nastąpi po analizie złożonych dokumentów i rozmowy kwalifikacyjnej. Informacja
  o wynikach naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej PCPR http://bip.pcpr.st.monki.wrotapodlasia.pl/
 3. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mońkach zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyny, na każdym jego etapie.
 4. Dodatkowych informacji udziela:

Pani Emilia Niedziołko – Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w  Mońkach, pod numerem telefonu: 85 716-61-00
w godzinach 8.00 – 14.00