Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mońkach zaprasza instytucje finansowe do składania ofert na zarządzanie Pracowniczymi Planami Kapitałowymi (PPK) zgodnie z ustawą
z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych. 
 Od podmiotów zainteresowanych złożeniem oferty wymaga się:
1. Złożenia szczegółowego zakresu usług oferowanych przez instytucję finansową w ramach obsługi PPK.
2. Dokumentu potwierdzającego doświadczenie w zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi lub emerytalnymi – min. 3 lata.
3. Dokumentu potwierdzającego średnioroczną stopę zwrotu osiąganą przez poszczególne fundusze emerytalne zarządzane przez daną instytucję finansową.
4. Podania wysokości wynagrodzenia za zarządzanie funduszem inwestycyjnym, funduszem emerytalnym lub subfunduszem.
5. Wskazanie zabezpieczenia środków zgromadzonych na kontach osobistych pracowników na wypadek upadku instytucji finansowej lub przejęcia przez inny podmiot.
6. Określenie dodatkowych korzyści dla pracowników.
7. Wskazanie form wsparcia w procesie implementacji PPK (np. opiekun dedykowany dla pracodawcy, udokumentowane działania informacyjne oraz przeprowadzanie kampanii informacyjnej wśród pracowników, przeszkolenie wyznaczonych pracowników z zakresu zasad i obsługi administracyjnej PPK, itp.)
 Oferty należy składać w formie pisemnej na adres:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mońkach
Aleja Niepodległości 3
19-100 Mońki
 Termin składania ofert upływa 30 grudnia 2020 r.
Z wybranym podmiotem, który złoży ofertę w terminie od dnia ukazania się ogłoszenia do dnia 30 grudnia 2020r.,  zostanie zawarta umowa na warunkach wynegocjowanych.
Oferentom nie przysługują żadne roszczenia względem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mońkach gdyby nie przeprowadzono negocjacji lub umowa nie została podpisana.